Pensioen 123

Pensioen 1-2-3 Laag 1 Gewezen deelnemers Stichting Jan Huysman Wz. Fonds

Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling van Volo pensioen voor gewezen deelnemers van Stichting Jan Huysman Wz Fonds in de collectiviteitkring Primo.

   

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Wilt u meer weten over uw persoonlijke pensioen dat u opgebouwd heeft bij Volo pensioen? Gebruik dan de Pensioenplanner in MijnVolopensioen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u meer informatie over al uw opgebouwde pensioenen inclusief AOW.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Laag 2 is een verdieping van alle onderwerpen uit laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

   

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Het ouderdoms-pensioen ontvangt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

     

Alleen indien u op 31 december 2017  een arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid ontving bij Stichting Jan Huysman Wz. Fonds komt u ook bij Volo pensioen hiervoor in aanmerking.

 

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt en partnerpensioen en wezenpensioen heeft opgebouwd.

   

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Dan downloadt u het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op.

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u krijgt in onze pensioenregeling >>

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

   

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Uw pensioenopbouw wordt niet voortgezet.

     

Heeft u geen partnerpensioen en wezenpensioen opgebouwd? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw kinderen geen wezenpensioen van ons bij uw overlijden.

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u niet krijgt in onze pensioenregeling >>

Hoe bouwt u pensioen op?

 

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen dat u opbouwt via uw werkgever.  Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. Onze pensioenregeling is echter gesloten. Bij Volo pensioen worden geen nieuwe pensioenaanspraken meer opgebouwd.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
 

Ieder jaar bouwde u bij Stichting Jan Huysman Wz. fonds een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwde, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Op 1 januari 2018 is uw pensioen overgedragen aan Volo pensioen. Bij Volo pensioen worden geen nieuwe pensioenaanspraken meer opgebouwd.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe u pensioen opbouwt >> 

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

     

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment van pensioneren.

 

Wilt u het partnerpensioen (voor uw partner), of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment van pensioneren. 

   

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u vier maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

 

Wilt u beginnen met een hoger of lager pensioen? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat. 

       

In laag 2 vindt u meer informatie over welke keuzes u zelf heeft >>

Hoe zeker is uw pensioen?

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Volo pensioen heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico's:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen vindt u op www.volopensioen.nl.
 

Er is geen ambitie om elk jaar het pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen (indexeren). Echter, als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is, kunnen de pensioenen worden verhoogd, tot een maximum van de stijging van de prijzen in een jaar. Vanaf 1 januari 2018 hebben wij de pensioenen zo geïndexeerd:

       

Indexatie over jaar
(wordt verleend per 1/1 van het daarop volgende jaar) 

Stijging v/d prijzen in
een jaar

    2019   0,26% 2,6%
    2018   n.v.t. 1,7%
    2017   n.v.t. 1,4%
    2016   n.v.t. 0,3%
           
 

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet of niet volledig mee met de stijging van de prijzen.
 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe zeker u pensioen is >>

Welke kosten maken wij?

 

Volo pensioen maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

In laag 2 vindt u meer informatie over de kosten die Volo pensioen maakt >>

Wanneer moet u in actie komen?

 

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

   

Als u verhuist naar het buitenland.

 
 

Als u voor pensioeningang gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. 

   

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. 

   

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.  

In laag 2 vindt u meer informatie over wanneer u in actie moet komen >>

 

Pensioen 1-2-3 laag 2 voor gewezen deelnemers Stichting Jan Huysman Wz Fonds

Laag 2 is een verdieping is van alle onderwerpen uit laag 1. In laag 2 van Pensioen 1-2-3 vindt u geen persoonlijke informatie. U vindt er alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling.

   

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

   

Ouderdomspensioen
In het verleden heeft u ouderdomspensioen opgebouwd bij Stichting Jan Huysman Wz Fonds. Op 1 januari 2018 is uw pensioen overgedragen aan Volo pensioen. Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd, ontvangt u vanaf de dag waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Volo pensioen is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u heeft deelgenomen. Het ouderdomspensioen wordt vanaf de dag waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwde u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwde niet over uw hele loon pensioen op. Het pensioenfonds hield namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwde, heet ‘franchise’.

 

Partner- en wezenpensioen
Naast uw ouderdomspensioen heeft u mogelijk ook partnerpensioen en wezenpensioen opgebouwd. Ook kan er door uitruil van pensioen een nabestaandenpensioen ontstaan zijn. Als u komt te overlijden, heeft uw partner in dat geval recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Als u overlijdt, hebben wij hiervan bericht nodig om het partner- en wezenpensioen uit te kunnen keren. In Nederland informeert de gemeente ons als u bent overleden. Woont u in het buitenland? Dan moet uw partner (en/of kinderen) ons informeren.

   

Partnerpensioen
Het partnerpensioen wordt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner leeft. Is uw partner nog niet met pensioen op het moment dat u overlijdt? Dan heeft uw partner misschien ook recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de nabestaandenuitkering Anw. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

   

Wezenpensioen
Het wezenpensioen wordt uitbetaald tot uw kinderen 21 jaar worden. Het wezenpensioen wordt verlengd tot uiterlijk de laatste dag van de maand waarin een kind 27 jaar wordt indien een kind studeert of 45% of meer arbeidsongeschikt is.

Bij Life events staat meer informatie over partnerpensioen en wezenpensioen. Of lees het pensioenreglement van Volo pensioen. U downloadt dan het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op.

De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? U downloadt dan het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op.

   

 Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

   

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen
Omdat u deelneemt aan een gesloten pensioenregeling bij Volo pensioen waar geen nieuwe pensioenaanspraken meer worden opgebouwd, verzekeren wij geen risico’s meer. Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u na 1 januari 2018 arbeidsongeschikt wordt of bent geworden, zult u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder moeten informeren naar de aanwezigheid van een arbeidsongeschiktheidspensioen of premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Voor de deelnemers die arbeidsongeschikt of ziek zijn geworden tijdens de periode van pensioenopbouw bij Stichting Jan Huysman Wz fonds, kan wel recht zijn op arbeidsongeschiktheidspensioen of premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

 

Er is geen nabestaandenpensioen op risicobasis
Omdat u deelneemt aan een gesloten pensioenregeling bij Volo pensioen waar geen nieuwe pensioenaanspraken meer worden opgebouwd, verzekeren wij geen risico’s meer. Er is uitsluitend sprake van een nabestaandenpensioen als u dit in het verleden bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd of door uitruil hebt verkregen.

   

 Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe bouwt u pensioen op?

 

Drie pijlers
In Nederland bestaat een pensioen uit drie pijlers:
                                                  

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Voor het deel dat u bij Stichting Jan Huysman Wz. fonds hebt opgebouwd, krijgt u eens in de vijf jaar een UPO van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u ook bij andere pensioenuitvoerders hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

   

 Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt  Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopte uw pensioenopbouw en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Pensioenvergelijker
Wilt u een vergelijking maken tussen pensioenregelingen gebruik dan de pensioenvergelijker. Met deze pensioenvergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat dat voor u betekent. Dan kunt u er voor kiezen om zelf iets te regelen. Inzicht in de verschillen is ook één van de stappen bij de keuze over waardeoverdracht: neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder of niet?

 

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen heeft u mogelijk ook partnerpensioen opgebouwd. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen. Indien u geen partner (meer) heeft op de standaard pensioendatum, dan wordt het partnerpensioen automatisch omgezet naar een hoger ouderdomspensioen bij pensioneren. Uw partner moet in elke situatie mee tekenen voor de wijzigingen die u doorvoert.

Hoeveel ouderdomspensioen u terugkrijgt als u het partnerpensioen inruilt, wordt vastgesteld aan de hand van allerlei omrekenfactoren. De rekenfactoren vindt u in het pensioenreglement. Deze worden periodiek bijgesteld, de laatste keer was dat op 1 januari 2020. Het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner kunt u niet ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. Dan downloadt u het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op. 

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen
Ga naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

 

Beginnen met een hoger pensioen of lager pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna (levenslang) een lager ouderdomspensioen. U besluit hierover voordat u met pensioen gaat. U kunt kiezen voor welke periode u een hogere of lagere uitkering wilt. De lage uitkering moet altijd minimaal 75% zijn van de hoge uitkering. Het is ook mogelijk om te kiezen voor eerst een lager pensioen en daarna een hoger pensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen
De pensioenplanner vindt u in MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat, kan er geen of te weinig partnerpensioen zijn voor uw partner wanneer u overlijdt. U kunt een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Volo pensioen als u komt te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan.

Hoeveel partnerpensioen u terugkrijgt als u het ouderdomspensioen inruilt, wordt vastgesteld aan de hand van allerlei omrekenfactoren. De rekenfactoren vindt u in het pensioenreglement. Deze worden periodiek bijgesteld, de laatste keer was dat op 1 januari 2020.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. Dan downloadt u het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op. 

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen
De pensioenplanner vindt u in MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

 

Pensioen vervroegen of uitstellen
Wij gaan ervan uit dat u op uw AOW-leeftijd met pensioen wilt. Wilt u liever eerder stoppen of langer doorwerken? Of misschien met deeltijdpensioen? In onze regeling is dat mogelijk. Dat heeft dan wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Wilt u eerder stoppen of met deeltijdpensioen? Neem dan uiterlijk 4 maanden voordat uw pensioen moet ingaan contact met ons op.

Wilt u eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen?
Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw pensioen wordt. We moeten uw pensioen dan over een langere periode uitkeren. U kunt uw pensioen tot maximaal 5 jaar voor de standaard pensioendatum laten ingaan

Wanneer krijgt u AOW?
Als u eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, krijgt u nog geen AOW. Dat krijgt u pas op uw AOW-leeftijd. Houd hier rekening mee in uw financiële planning.

AOW-vervanging
Als u uw pensioen vervroegt, heeft u vanaf uw pensioeningangsdatum tot uw AOW-leeftijd geen recht op AOW. U kunt daarom een deel van uw levenslange pensioen omzetten in een tijdelijk hoger pensioen tot uw AOW-leeftijd. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u het overgebleven ouderdomspensioen van ons en van de Sociale Verzekeringsbank uw AOW.

Hoeveel pensioen u minder of meer krijgt als u eerder of later met pensioen gaat, wordt vastgesteld aan de hand van allerlei omrekenfactoren. Deze rekenfactoren worden periodiek bijgesteld. De laatste keer was dat op 1 januari 2020.

   

Met deeltijdpensioen
U kunt bij Volo pensioen met deeltijdpensioen als u wilt stoppen met werken, maar dat niet in één stap wilt doen. U kiest dan voor een geleidelijke overgang naar volledig stoppen met werken. Als u besluit om met deeltijdpensioen te gaan, overlegt u dat met uw werkgever.

Stel, u kiest ervoor om een jaar lang uw werktijd te verminderen van 36 uur naar 28 uur per week. U ontvangt dan uw salaris voor 28 uur van uw werkgever. U kunt dan een deel van uw pensioen laten in gaan om uw inkomen aan te vullen. 

   

 Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe zeker is uw pensioen?

 

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Volo pensioen probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. We houden er bijvoorbeeld rekening mee dat deelnemers ouder worden in de toekomst. De stijging van de levensverwachting kan in de toekomst hoger blijken te zijn dan onze aannames op dit moment. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Volo pensioen moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Volo pensioen ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Volo pensioen ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken.

Er zijn dus verschillende risico’s waar Volo pensioen rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Volo pensioen moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement staat in het Jaarverslag van Volo pensioen.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden.

 

Hoe waardevast is uw pensioen?
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2020 iets minder kopen dan in 2019. Dat heet ‘inflatie’.

Als de financiële situatie het toelaat proberen we op uw opgebouwde pensioen een toeslag te verlenen. Er is hiervoor echter geen reserve opgenomen. Het geld om te kunnen indexeren moet volledig komen uit overrendement op de beleggingen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Volo pensioen niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt.

De afgelopen jaren heeft Volo pensioen de pensioenen als volgt geïndexeerd**: 

         Indexatie            Stijging van de prijzen in jaren*
         (wordt verleend  
         per 1/1 van het
         daarop volgende
         jaar)

2019   0,26%               2,6%

2018   n.v.t                  1,7%

2017   n.v.t.                 1,4%

2016   n.v.t.                 0,3%

2015   n.v.t.                 0,6%

2014   n.v.t.                 1,0%

2013   n.v.t.                 2,5%

2012   n.v.t.                 2,5%

2011   n.v.t.                 2,3%

2010   n.v.t.                 1,3%

2009   n.v.t.                 1,2%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

 

Wat als er een tekort is?
Het kan gebeuren dat Volo pensioen ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Volo pensioen besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Volo pensioen heeft nog geen pensioenen verlaagd:

                    Verlaging

2019                 n.v.t.

2018                 n.v.t.

2017                 n.v.t.

2016                 n.v.t.

2015                 n.v.t.

2014                 n.v.t.

Meer informatie over hoe Volo pensioen er financieel voor staat, vindt u op www.volopensioen.nl.

    

 Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke kosten maken wij?

 

Helder over kosten
Volo pensioen maakt kosten om op een professionele en verantwoorde manier de regeling uit te voeren.

Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag zullen wij een specificatie van de kosten die wij maken opnemen. U vindt het jaarverslag op de website onder Downloads.

   

 Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wanneer moet u in actie komen?

 

Waardeoverdracht
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenfonds. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenfonds. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Volo pensioen  en wordt het vanaf de dag waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt aan u uitbetaald.

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Want u krijgt dan een partner die, na uw overlijden, recht heeft op een partnerpensioen. Het is daarom belangrijk dat Volo pensioen uw partner kent en erkent.

Wanneer moet ik mijn partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds?

Situatie                                               Partner zelf aanmelden
Ik ga een geregistreerd partnerschap  
aan bij een gemeente in Nederland        Nee, gaat automatisch
Ik teken een samenlevingsovereen-
komst bij een notaris                            Ja, zelf aanmelden
Ik trouw in Nederland                           Nee, gaat automatisch
Ik trouw in het buitenland                     Ja, zelf aanmelden  

Let op: bij samenwonen of trouwen in het buitenland moet u dit dus zelf aan ons melden, anders is uw partner niet verzekerd.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat na pensioengang kan deze partner niet meer verzekerd worden bij Volo pensioen.

Samenlevingsovereenkomst via notaris
Heeft u een samenlevingscontract gesloten bij een notaris? Dan wordt dat niet aan ons doorgegeven. Daarom moet u dan uw partner zelf bij ons aanmelden. Stuur een brief met uw naam, adres en referentienummer met een kopie van de samenlevingsovereenkomst naar Volo pensioen, Postbus 271 3700 AG Zeist.

Huwelijk in het buitenland
Trouwt u in het buitenland? Dan moet u zelf uw partner bij ons aanmelden. Stuur een brief met uw naam, adres en referentienummer met een kopie van de huwelijksakte naar Volo pensioen, Postbus 271 3700 AG Zeist.

 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of stopt met samenwonen
Scheiding heeft gevolgen voor twee soorten pensioen:

 • Het partnerpensioen, dat uw partner ontvangt na uw overlijden.
 • Het ouderdomspensioen, dat u ontvangt na uw pensionering.

Partnerpensioen en echtscheiding
Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of einde samenwoning. Wilt uw ex-partner na een scheiding afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door met het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

Ouderdomspensioen en echtscheiding
Een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft gevolgen voor uw ouderdomspensioen. De wet gaat ervan uit dat u en uw partner samen het pensioen hebben opgebouwd. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan het recht op de helft van het opgebouwde pensioen bij Volo pensioen claimen. Dit moet dan wel binnen twee jaar na de scheiding gebeuren. Wij zijn verplicht daaraan mee te werken. Na die twee jaar kan uw ex-partner dit recht bij u claimen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Scheiden? Laat u goed informeren!
Een scheiding is een vervelende periode waarin u beslissingen neemt voor de rest van uw leven. U staat misschien niet meteen stil bij de afspraken die u moet maken voor uw pensioen. Toch kan het om veel geld gaan, waarvan u later moet leven. Laat u daarom goed adviseren bijvoorbeeld door uw advocaat of een scheidingsmakelaar. Wat krijgt uw ex-partner als u met pensioen gaat en wat krijgt u? En wat als u of uw ex-partner overlijdt? Maak afspraken die het beste passen bij uw nieuwe situatie.

Wat moet ik doen als ik ga scheiden?

 • Afspraken maken met uw (ex-)partner over verdeling van uw pensioenen
 • Afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant of in de beëindigingovereenkomst
 • Formulier Mededeling van scheiding op rijksoverheid.nl downloaden
 • Formulier invullen en opsturen naar Volo pensioen, Postbus 271 3700 AG Zeist
 • Scheiding doorgeven vanuit het buitenland
 • Woont u niet in Nederland? Stuur dan een kopie van het echtscheidingsconvenant naar Volo pensioen, Postbus 271 3700 AG Zeist.

Wat moet ik doen bij een beëindiging van het samenwonen?
Woont u niet langer samen? Geef dit dan aan ons door contact op te nemen met de klantenservice.

 

Als u verhuist naar het buitenland
Als u in of naar het buitenland verhuist, moet u Volo pensioen een adreswijziging sturen. Deze adreswijziging moet voorzien zijn van uw handtekening. Uw adreswijziging doet u via een mail aan klantenservice@volopensioen.nl.

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eenmaal per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

 

Vragen
Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt op de contactpagina.

 

   

 Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

 

Laag 1 - Basisregeling - ORTEC International B.V.

Welkom bij Volo pensioen. U bouwt pensioen bij ons op in de basisregeling. Dit doet u via ORTEC International B.V. U bouwt pensioen op voor een voltijdsalaris maximaal tot en met € 53.227,-. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. 

   

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl of mijn.volopensioen.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Let op: Bent u niet langer werkzaam bij ORTEC International B.V., dan bouwt u geen pensioen meer op in de pensioenregeling van Volo pensioen. U bent dan ook niet verzekerd voor de volgende risicodekkingen: partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.volopensioen.nl of opvragen via klantenservice@volopensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

   

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

   

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Mogelijk krijgt u ook een arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij deze werkgever werkt. Uw partner krijgt ook een tijdelijk partnerpensioen.

 

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Dan downloadt u het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op.

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u krijgt in onze pensioenregeling >> 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Werkt u niet meer bij uw werkgever? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons pensioenfonds en uw kinderen krijgen geen wezenpensioen.

   

 

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u niet krijgt in onze pensioenregeling >>  

Hoe bouwt u pensioen op?

 

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 • AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 • Pensioen bij Volo pensioen. U bouwt dit pensioen op via ORTEC International B.V. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over de basisregeling.
 • Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.  
 

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw standaard pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

 

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 14.640,- bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het salaris dat over blijft, bouwt u 1,48% pensioen op. In de basisregeling doet u dit maximaal tot een salaris van € 53.227,- in 2020. Heeft u een salaris boven € 53.227,-, dan bouwt u ook pensioen op in de Excedentregeling. Op www.volopensioen.nl vindt u de Pensioen 1-2-3 van de Excedentregeling terug.

 

Elke maand wordt er premie betaald voor uw pensioen. De premie die u betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Mogelijk betaalt uw werkgever ook pensioenpremie voor u. Vraag bij uw werkgever na of en hoeveel hij betaalt.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe u pensioen opbouw bij Volo pensioen >> 

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat en bij einde deelneming.

 

Wilt u het partnerpensioen (voor uw partner), of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

 

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de standaard pensioendatum? Dit moet u vier maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 

Wilt u beginnen met een hoger of lager pensioen? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

   

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

     

In laag 2 vindt u meer informatie over welke keuzes u heeft >>  

Hoe zeker is uw pensioen?

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen, vindt u op www.volopensioen.nl.
 

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. 

Volo pensioen heeft over de afgelopen jaren nog geen indexatiehistorie opgebouwd:

 

          Indexatie     Stijging v/d
                              prijzen

2019      0%                 2,6%

2018      0%                 1,7%  

2017      n.v.t.               1,4 %

2016      n.v.t.               0,3 %

   

 

 

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet of niet volledig mee met de stijging van de prijzen.
 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe zeker uw pensioen is >>

Welke kosten maken wij?

 

Volo pensioen maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

In laag 2 vindt u meer informatie over welke kosten Volo pensioen maakt >>  

Wanneer moet u in actie komen?

 

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Als u verhuist naar het buitenland.

 
 

Als u arbeidsongeschikt wordt.

 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u voor pensioeningang gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 

Als u meer of minder gaat werken.

 

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

   

Als u met onbetaald verlof gaat.

 

Als u werkloos wordt. 

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.   

 

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? 

   

 

In laag 2 vindt u meer informatie over wanneer u in actie moet komen >>  

 

Laag 2 ORTEC International B.V. - Basisregeling

Laag 2 van de Pensioen 1-2-3 is een verdieping van alle onderwerpen uit laag 1. Ook in laag 2 is geen persoonlijke informatie te vinden. U vindt in laag 2 alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling.

   

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

   

Ouderdomspensioen
Via ORTEC International B.V. neemt u deel in de pensioenregeling van Volo pensioen en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Volo pensioen is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise is in 2020 €14.640,-. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,48% aan ouderdomspensioen op. In de basisregeling doet u dit maximaal tot een salaris van € 53.227,- in 2020.

Stel: u verdient € 40.000,- per jaar. De franchise is € 14.640,-. U bouwt in dit jaar 1,48% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 25.360,-. Dit is € 375,33 in dit jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van de pensioenopbouw over alle jaren plus de eventuele indexatie.

Als uw salaris hoger is dan € 53.227,-
Is uw bruto salaris hoger dan € 53.227,- per jaar? Dan bouwt u ook pensioen op in de Excedentregeling. Op www.volopensioen.nl vindt u de Pensioen 1-2-3 van de Excedentregeling terug.

 

Partner- en wezenpensioen
Zolang u bij ORTEC International B.V. werkt en daardoor deelneemt bij Volo pensioen, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot ieder kind 21 jaar wordt. Studeren uw kinderen of zijn zij arbeidsongeschikt? Dan kan het wezenpensioen worden uitbetaald tot uiterlijk 27 jaar.

U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Volo pensioen. Het pensioenreglement vindt u in de digitale omgeving MijnVolopensioen. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen partnerpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij ORTEC International B.V.

U kunt wél op uw pensioeningangsdatum maar uiterlijk op uw standaard pensioendatum, of wanneer u eerder ORTEC International B.V. verlaat, een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen en wezenpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner en kinderen krijgen dan een pensioen uitbetaald van Volo pensioen als u overlijdt.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Tijdelijk partnerpensioen
Zolang u bij ORTEC International B.V. werkt en daardoor deelneemt bij Volo pensioen, is er voor uw partner een tijdelijk partnerpensioen verzekerd. Dit tijdelijk partnerpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner betaald tot uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Volo pensioen. Het pensioenreglement vindt u in de digitale omgeving MijnVolopensioen. De hoogte van het tijdelijk partner pensioen voor uw partner bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen tijdelijk aanvullend partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij ORTEC International B.V.

 

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en uw inkomsten uit arbeid.

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:

Arbeidsongeschiktheidspercentage    Percentage premievrije voortzetting
80% of meer   100%
65% tot 85%   72,5%
55% tot 65%   60%
45% tot 55%   50%
35% tot 45%   40%
25% tot 35%   30% 1)
15% tot 25%   20% 1)
minder dan 15%   0%

1) U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Volo pensioen. U vraagt deze op via klantenservice@volopensioen.nl of downloadt deze via MijnVolopensioen.


Arbeidsongeschiktheidspensioen
Bent u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een WIA uitkering van het UWV. De WIA-uitkering is gemaximeerd op het maximum WIA-jaarloon. Naast de WIA-uitkering ontvangt u mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen van Volo pensioen. ORTEC International B.V. heeft namelijk voor u en uw collega’s bij Volo pensioen een WIA-Excedentregeling afgesloten. Met de WIA-Excedentregeling krijgt u, als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering voor uw inkomen boven het maximum WIA jaarloon . De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspenioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, uw inkomen uit arbeid en uw WIA-uitkering.

Bent u volgens het UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering van Volo pensioen.

 

Reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Dan downloadt u het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Werkt u niet meer bij uw werkgever? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons pensioenfonds en uw kinderen krijgen geen wezenpensioen.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe bouwt u pensioen op?

 

Drie pijlers
In Nederland bestaat een pensioen uit drie pijlers:                                                   

1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt in de basisregeling via uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  Is uw bruto salaris hoger dan € 53.227- per jaar? Dan bouwt u ook pensioen op in de Excedentregeling.  Op www.volopensioen.nl vindt u de Pensioen 1-2-3 van de Excedentregeling terug.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

 

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,48% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van de pensioenopbouw over alle jaren plus de eventuele indexatie. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw standaard pensioendatum ontvangt u jaarlijks dit pensioenbedrag zolang u leeft. We betalen dit uit in 12 maandelijkse termijnen.

 

Uw opbouwpercentage is 1,48%
Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend:

 • Van dat salaris halen we eerst de franchise (€ 14.640,- in 2020) af. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen.
 • Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,48% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2020.
 • Werkt u parttime? Dan is uw salaris lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U betaalt ook minder premie.
 • U bouwt pensioen op tot een maximumsalaris van € 53.227,- bruto per jaar in 2020.

Als uw salaris hoger is dan € 53.227,–
Is uw bruto salaris hoger dan € 53.227,– per jaar? Dan bouwt u extra pensioen op in onze Excedentregeling. U leest meer bij “Wat krijgt u in onze pensioenregeling?”. Kijk bij Ouderdomspensioen.

 

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen
U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen.In 2020 is de premie 25,8% van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Volo pensioen. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Waardeoverdracht
Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij  Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopt uw pensioenopbouw en is uw opgebouwd pensioen €2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Pensioenregelingen vergelijken
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat of eerder ORTEC International B.V. verlaat, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen van Volo pensioen als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. U gaat hiervoor naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

 

Beginnen met een hoger pensioen of lager pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. Ga naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner. 

 

Pensioen vervroegen of uitstellen
In plaats van met pensioen te gaan op uw standaard pensioendatum kunt u er voor kiezen om langer door te werken. U bouwt pensioen op tot de standaard pensioendatum. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Dit kan tot maximaal 5 jaar na uw standaard pensioendatum. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de digitale omgeving MijnVolopensioen en de pensioenplanner. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw standaard pensioendatum. Dat kan tot maximaal 5 jaar voor uw standaard pensioendatum. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

   

Als u deels met pensioen gaat
In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw standaard pensioendatum kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan tot vijf jaar vóór de standaard pensioendatum. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat u doorwerkt bouwt u nog wel pensioen op. Uw pensioenopbouw stopt op de standaard pensioendatum.

U kunt er ook voor kiezen om na uw standaard pensioendatum gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan een deel van uw pensioen in laten gaan op uw standaard pensioendatum. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat u volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Dat kan tot maximaal 5 jaar voor uw standaard pensioendatum. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de digitale omgeving MijnVolopensioen en de pensioenplanner. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe zeker is uw pensioen?

 

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Volo pensioen probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. We houden er bijvoorbeeld rekening mee dat deelnemers ouder worden in de toekomst. De stijging van de levensverwachting kan in de toekomst hoger blijken te zijn dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Volo pensioen moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Volo pensioen ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Volo pensioen ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Volo pensioen rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Volo pensioen moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Volo pensioen staat in het Jaarverslag.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen, vindt u op www.volopensioen.nl.  

  

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2020 iets minder kopen dan in 2019. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Volo pensioen uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Volo pensioen niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Als de financiële situatie het toelaat proberen we op uw opgebouwde pensioen een toeslag te verlenen. Er is hiervoor echter geen reserve opgenomen. Het geld om te kunnen indexeren moet volledig komen uit overrendement op de beleggingen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Volo pensioen niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt.

Volo pensioen heeft over de afgelopen jaren nog geen indexatiehistorie opgebouwd:

    Indexatie
  Stijging van de prijzen* 
2019   0%    2,6%
2018    0%    1,7%
2017    n.v.t.    1,4%
2016   n.v.t.    0,3%
2015   n.v.t.    0,6%
2014   n.v.t    1,0%
2013   n.v.t.    2,5%
2012   n.v.t.    2,5%
2011   n.v.t.    2,3%
2010   n.v.t.    1,3%
2009   n.v.t.    1,2%
2008   n.v.t.    2,5%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

 

Als er een tekort is?
Het kan gebeuren dat Volo pensioen ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. In het uiterste geval kan Volo pensioen besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. 

Volo pensioen heeft nog geen pensioenen verlaagd:

    Verlaging
2019   n.v.t.
2018    n.v.t.
2017   n.v.t.
2016    n.v.t.
2015   n.v.t.
2014    n.v.t.

Meer informatie over hoe Volo pensioen er financieel voor staat, vindt u op www.volopensioen.nl.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke kosten maken wij?

 

Welke kosten maken wij?
Volo pensioen maakt kosten om op een professionele en verantwoorde manier de regeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag zullen wij een specificatie van de kosten die wij maken opnemen. U vindt het jaarverslag op de website onder Downloads.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wanneer moet u in actie komen?

 

Als u verandert van pensioenuitvoerder
Als u van baan verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopt uw pensioenopbouw en is uw opgebouwd pensioen € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

 

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en uw inkomsten uit arbeid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U moet ons op de hoogte houden van elke wijziging in uw WIA-uitkering, mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele inkomsten uit arbeid. 

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw partner heeft, na uw overlijden, mogelijk recht heeft op partnerpensioen. Het is daarom belangrijk dat Volo pensioen uw partner kent en erkent.

Wanneer moet ik mijn partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds?

Situatie    Partner zelf aanmelden
Ik ga een geregistreerd partnerschap  
aan bij een gemeente in Nederland  
       Nee, gaat automatisch 
Ik teken een samenlevingsovereen-
komst bij een notaris   
  Ja, zelf aanmelden 
Ik trouw in Nederland     Nee, gaat automatisch 
Ik trouw in het buitenland     Ja, zelf aanmelden  

Let op: bij samenwonen of trouwen in het buitenland moet u dit dus zelf aan ons melden, anders is uw partner niet verzekerd. Uw partner is pas verzekerd vanaf het moment van aanmelding.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat na de standaard pensioendatum kan deze partner niet meer verzekerd worden bij Volo pensioen.

Huwelijk in het buitenland
Trouwt u in het buitenland? Dan moet u zelf uw partner bij ons aanmelden. Stuur een brief met uw naam, adres en referentienummer met een kopie van de huwelijksakte naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist.

 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of stopt met samenwonen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Wilt uw ex-partner na een scheiding afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door met het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen.

Scheiden? Laat u goed informeren!
Een scheiding is een vervelende periode waarin u beslissingen neemt voor de rest van uw leven. U staat misschien niet meteen stil bij de afspraken die u moet maken voor uw pensioen. Toch kan het om veel geld gaan, waarvan u later moet leven. Laat u daarom goed adviseren bijvoorbeeld door uw advocaat of een scheidingsmakelaar. Wat krijgt uw ex-partner als u met pensioen gaat en wat krijgt u? En wat als u of uw ex-partner overlijdt? Maak afspraken die het beste passen bij uw nieuwe situatie.

Wat moet ik doen als ik ga scheiden?

 • Afspraken maken met uw (ex-)partner over verdeling van uw pensioenen
 • Afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant of in de beëindigingovereenkomst
 • Formulier Mededeling van scheiding op rijksoverheid.nl downloaden
 • Formulier invullen en opsturen naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist
 • Scheiding doorgeven vanuit het buitenland
 • Woont u niet in Nederland? Stuur dan een kopie van het echtscheidingsconvenant naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist.

Wat moet ik doen bij een beëindiging van het samenwonen?
Woont u niet langer samen? Geef dit dan aan ons door door contact op te nemen met de klantenservice.

 

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door de werkgever. 

   

Als u meer of minder gaat werken
Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. U krijgt hierdoor later minder pensioen, dan wanneer u 100% blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan gaat u ook over uw nieuwe salaris pensioen opbouwen. U krijgt daardoor later meer pensioen, dan wanneer u 50% blijft werken.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

   

Als u met onbetaald verlof gaat
Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in dienst bij uw werkgever. U blijft nog maximaal 18 maanden deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van uw pensioen stopt zolang u met onbetaald verlof bent. U blijft bij ons verzekerd voor partner-, tijdelijk partner- en wezenpensioen. Ook heeft u recht op premievrije voortzetting van deelname aan de pensioenregeling en mogelijk ook arbeidsongeschiktheidspensioen als u ziek wordt  of toegenomen arbeidsongeschikt wordt tijdens het onbetaald verlof. Dit geldt in de eerste 18 maanden van uw verlof. Er wordt een afzonderlijke premie vastgesteld. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof. U hoeft ons niet te informeren als u verlof opneemt. Wij horen dit van uw werkgever.

 

Als u verhuist naar het buitenland
Meld dit aan Volo pensioen, via klantenservice@volopensioen.nl. Bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Volo pensioen daarover informeren.

Als u in of naar het buitenland verhuist, moet u Volo pensioen een adreswijziging sturen. Deze adreswijziging moet voorzien zijn van uw handtekening. Uw adreswijziging doet u via een mail aan klantenservice@volopensioen.nl.

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eenmaal per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Vragen
Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt op de contactpagina.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 > 

 

Laag 1 - Basisregeling - Ortec Finance B.V.

Welkom bij Volo pensioen. U bouwt pensioen bij ons op in de basisregeling. Dit doet u via Ortec Finance B.V. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. 

   

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl of mijn.volopensioen.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Let op: Bent u niet langer werkzaam bij Ortec Finance B.V., dan bouwt u geen pensioen meer op in de pensioenregeling van Volo pensioen. U bent dan ook niet verzekerd voor de volgende risicodekkingen: partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.volopensioen.nl of opvragen via klantenservice@volopensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

   

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

   

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Mogelijk krijgt u ook een arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij deze werkgever werkt. Uw partner krijgt ook een tijdelijk partnerpensioen.

 

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Dan downloadt u het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op.

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u krijgt in onze pensioenregeling >> 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Werkt u niet meer bij uw werkgever? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons pensioenfonds en uw kinderen krijgen geen wezenpensioen.

   

 

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u niet krijgt in onze pensioenregeling >>  

Hoe bouwt u pensioen op?

 

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 • AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 • Pensioen bij Volo pensioen. U bouwt dit pensioen op via Ortec Finance B.V. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over de basisregeling.
 • Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.  
 

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw standaard pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

 

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 14.640,- bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het salaris dat over blijft, bouwt u 1,573% pensioen op. In de basisregeling doet u dit maximaal tot een salaris van € 53.227,- in 2020. Heeft u een salaris boven € 53.227,-, dan bouwt u ook pensioen op in de Excedentregeling.

 

Elke maand wordt er premie betaald voor uw pensioen. De premie die u betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Mogelijk betaalt uw werkgever ook pensioenpremie voor u. Vraag bij uw werkgever na of en hoeveel hij betaalt.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe u pensioen opbouw bij Volo pensioen >> 

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat en bij einde deelneming.

 

Wilt u het partnerpensioen (voor uw partner), of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

 

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de standaard pensioendatum? Dit moet u vier maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 

Wilt u beginnen met een hoger of lager pensioen? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

   

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

     

In laag 2 vindt u meer informatie over welke keuzes u heeft >>  

Hoe zeker is uw pensioen?

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen, vindt u op www.volopensioen.nl.
 

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

Volo pensioen heeft over de afgelopen jaren nog geen indexatiehistorie opgebouwd:

 

          Indexatie    Stijging v/d
                            prijzen

2019      0%               2,6%

2018      0%               1,7%

2017      n.v.t.             1,4 %

2016      n.v.t.             0,3 %

     
 

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet of niet volledig mee met de stijging van de prijzen.
 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe zeker uw pensioen is >>

Welke kosten maken wij?

 

Volo pensioen maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

In laag 2 vindt u meer informatie over welke kosten Volo pensioen maakt >>  

Wanneer moet u in actie komen?

 

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Als u verhuist naar het buitenland.

 
 

Als u arbeidsongeschikt wordt.

 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u voor pensioeningang gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 

Als u meer of minder gaat werken.

 

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

   

Als u met onbetaald verlof gaat.

 

Als u werkloos wordt. 

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.   

 

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? 

   

 

In laag 2 vindt u meer informatie over wanneer u in actie moet komen >>  

 

Laag 2 Ortec Finance B.V. - Basisregeling

Laag 2 van de Pensioen 1-2-3 is een verdieping van alle onderwerpen uit laag 1. Ook in laag 2 is geen persoonlijke informatie te vinden. U vindt in laag 2 alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling.

   

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

   

Ouderdomspensioen
Via Ortec Finance B.V. neemt u deel in de pensioenregeling van Volo pensioen en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Volo pensioen is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise is in 2020 € 14.640,-. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,573% aan ouderdomspensioen op. In de basisregeling doet u dit maximaal tot een salaris van € 53.227,- in 2020.

Stel: u verdient € 40.000,- per jaar. De franchise is € 14.640,-. U bouwt in dit jaar 1,573% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 25.360,-. Dit is € 398,91 in dit jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van de pensioenopbouw over alle jaren plus de eventuele indexatie.

Als uw salaris hoger is dan € 53.227,-
Is uw bruto salaris hoger dan € 53.227,- per jaar? Dan bouwt u ook pensioen op in de Excedentregeling.

 

Partner- en wezenpensioen
Zolang u bij Ortec Finance B.V. werkt en daardoor deelneemt bij Volo pensioen, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot ieder kind 21 jaar wordt. Studeren uw kinderen of zijn zij arbeidsongeschikt? Dan kan het wezenpensioen worden uitbetaald tot uiterlijk 27 jaar.

U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Volo pensioen. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen partnerpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij Ortec Finance B.V.

U kunt wél op uw pensioeningangsdatum maar uiterlijk op uw standaard pensioendatum, of wanneer u eerder Ortec Finance B.V. verlaat, een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen en wezenpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner en kinderen krijgen dan een pensioen uitbetaald van Volo pensioen als u overlijdt.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Tijdelijk partnerpensioen
Zolang u bij Ortec Finance B.V. werkt en daardoor deelneemt bij Volo pensioen, is er voor uw partner een tijdelijk partnerpensioen verzekerd. Dit tijdelijk partnerpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner betaald tot uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Volo pensioen. De hoogte van het tijdelijk partner pensioen voor uw partner bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen tijdelijk aanvullend partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij Ortec Finance B.V.

 

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en uw inkomsten uit arbeid.

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:

Arbeidsongeschiktheidspercentage    Percentage premievrije voortzetting
80% of meer   100%
65% tot 85%   72,5%
55% tot 65%   60%
45% tot 55%   50%
35% tot 45%   40%
25% tot 35%   30%
15% tot 25%   20%
minder dan 15%   0%

U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Volo pensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Bent u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een WIA uitkering van het UWV. De WIA-uitkering is gemaximeerd op het maximum WIA-jaarloon. Naast de WIA-uitkering ontvangt u mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen van Volo pensioen. Ortec Finance B.V. heeft namelijk voor u en uw collega’s bij Volo pensioen een WIA-Excedentregeling afgesloten. Met de WIA-Excedentregeling krijgt u, als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering voor uw inkomen boven het maximum WIA-jaarloon . De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspenioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, uw inkomen uit arbeid en uw WIA-uitkering.

Bent u volgens het UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering van Volo pensioen.

 

Reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Lees dan het pensioenreglement of vraag deze op via klantenservice@volopensioen.nl.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Werkt u niet meer bij uw werkgever? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons pensioenfonds en uw kinderen krijgen geen wezenpensioen.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe bouwt u pensioen op?

 

Drie pijlers
In Nederland bestaat een pensioen uit drie pijlers:                                                   

1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt in de basisregeling via uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  Is uw bruto salaris hoger dan € 53.227,- per jaar? Dan bouwt u ook pensioen op in de Excedentregeling.  Op www.volopensioen.nl vindt u de Pensioen 1-2-3 van de Excedentregeling terug.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

 

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,573% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van de pensioenopbouw over alle jaren plus de eventuele indexatie. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw standaard pensioendatum ontvangt u jaarlijks dit pensioenbedrag zolang u leeft. We betalen dit uit in 12 maandelijkse termijnen.

 

Uw opbouwpercentage is 1,573%
Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend:

 • Van dat salaris halen we eerst de franchise (€14.640,- in 2020) af. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen.
 • Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,573% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2020.
 • Werkt u parttime? Dan is uw salaris lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U betaalt ook minder premie.
 • U bouwt pensioen op tot een maximumsalaris van € 53.227,- bruto per jaar in 2020.

Als uw salaris hoger is dan € 53.227,-
Is uw bruto salaris hoger dan € 53.227,- per jaar? Dan bouwt u extra pensioen op in onze Excedentregeling. U leest meer bij “Wat krijgt u in onze pensioenregeling?”. Kijk bij Ouderdomspensioen.

 

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen
U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2020 is de premie 26,3% van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Volo pensioen. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Waardeoverdracht
Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopt uw pensioenopbouw en is uw opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Pensioenregelingen vergelijken
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat of eerder Ortec Finance B.V. verlaat, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen van Volo pensioen als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen.
Hiervoor gaat u naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

 

Beginnen met een hoger pensioen of lager pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. Ga naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner. 

 

Pensioen vervroegen of uitstellen
In plaats van met pensioen te gaan op uw standaard pensioendatum kunt u er voor kiezen om langer door te werken. U bouwt pensioen op tot de standaard pensioendatum. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Dit kan tot maximaal 5 jaar na uw standaard pensioendatum. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de digitale omgeving MijnVolopensioen en de pensioenplanner. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw standaard pensioendatum. Dat kan tot maximaal 5 jaar voor uw standaard pensioendatum. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

   

Als u deels met pensioen gaat
In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw standaard pensioendatum kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan tot vijf jaar vóór de standaard pensioendatum. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat u doorwerkt bouwt u nog wel pensioen op. Uw pensioenopbouw stopt op de standaard pensioendatum.

U kunt er ook voor kiezen om na uw standaard pensioendatum gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan een deel van uw pensioen in laten gaan op uw standaard pensioendatum. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat u volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Dat kan tot maximaal 5 jaar voor uw standaard pensioendatum. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de digitale omgeving MijnVolopensioen en de pensioenplanner. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe zeker is uw pensioen?

 

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Volo pensioen probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. We houden er bijvoorbeeld rekening mee dat deelnemers ouder worden in de toekomst. De stijging van de levensverwachting kan in de toekomst hoger blijken te zijn dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Volo pensioen moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Volo pensioen ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Volo pensioen ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Volo pensioen rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Volo pensioen moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Volo pensioen staat in het Jaarverslag.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen, vindt u op www.volopensioen.nl.  

 

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2020 iets minder kopen dan in 2019. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Volo pensioen uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Volo pensioen niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Als de financiële situatie het toelaat proberen we op uw opgebouwde pensioen een toeslag te verlenen. Er is hiervoor echter geen reserve opgenomen. Het geld om te kunnen indexeren moet volledig komen uit overrendement op de beleggingen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Volo pensioen niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt.

Volo pensioen heeft over de afgelopen jaren nog geen indexatiehistorie opgebouwd:

    Indexatie    Stijging van de prijzen*
2019   0%    2,6%
2018    0%    1,7%
2017    n.v.t.    1,4%
2016   n.v.t.    0,3%
2015   n.v.t.    0,6%
2014   n.v.t.    1,0%
2013   n.v.t.    2,5%
2012   n.v.t.    2,5%
2011   n.v.t.    2,3%
2010   n.v.t.    1,3%
2009   n.v.t.    1,2%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

 

 

Als er een tekort is?
Het kan gebeuren dat Volo pensioen ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. In het uiterste geval kan Volo pensioen besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. 

Volo pensioen heeft nog geen pensioenen verlaagd:

    Verlaging
2019   n.v.t.
2018    n.v.t.
2017   n.v.t.
2016    n.v.t.
2015   n.v.t.
2014    n.v.t.

Meer informatie over hoe Volo pensioen er financieel voor staat, vindt u op www.volopensioen.nl.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke kosten maken wij?

 

Welke kosten maken wij?
Volo pensioen maakt kosten om op een professionele en verantwoorde manier de regeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag zullen wij een specificatie van de kosten die wij maken opnemen. U vindt het jaarverslag op de website onder Downloads.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wanneer moet u in actie komen?

 

Waardeoverdracht
Als u van baan verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopt uw pensioenopbouw en is uw opgebouwd pensioen € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en uw inkomsten uit arbeid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U moet ons op de hoogte houden van elke wijziging in uw WIA uitkering, mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele inkomsten uit arbeid. 

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw partner heeft, na uw overlijden, mogelijk recht heeft op partnerpensioen. Het is daarom belangrijk dat Volo pensioen uw partner kent en erkent.

Wanneer moet ik mijn partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds?

Situatie    Partner zelf aanmelden
Ik ga een geregistreerd partnerschap  
aan bij een gemeente in Nederland  
       Nee, gaat automatisch 
Ik teken een samenlevingsovereen-
komst bij een notaris   
  Ja, zelf aanmelden 
Ik trouw in Nederland     Nee, gaat automatisch 
Ik trouw in het buitenland     Ja, zelf aanmelden  

Let op: bij samenwonen of trouwen in het buitenland moet u dit dus zelf aan ons melden, anders is uw partner niet verzekerd. Uw partner is pas verzekerd vanaf het moment van aanmelding.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat na de standaard pensioendatum kan deze partner niet meer verzekerd worden bij Volo pensioen.

Huwelijk in het buitenland
Trouwt u in het buitenland? Dan moet u zelf uw partner bij ons aanmelden. Stuur een brief met uw naam, adres en referentienummer met een kopie van de huwelijksakte naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist.

 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of stopt met samenwonen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Wilt uw ex-partner na een scheiding afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door met het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen.

Scheiden? Laat u goed informeren!
Een scheiding is een vervelende periode waarin u beslissingen neemt voor de rest van uw leven. U staat misschien niet meteen stil bij de afspraken die u moet maken voor uw pensioen. Toch kan het om veel geld gaan, waarvan u later moet leven. Laat u daarom goed adviseren bijvoorbeeld door uw advocaat of een scheidingsmakelaar. Wat krijgt uw ex-partner als u met pensioen gaat en wat krijgt u? En wat als u of uw ex-partner overlijdt? Maak afspraken die het beste passen bij uw nieuwe situatie.

Wat moet ik doen als ik ga scheiden?

 • Afspraken maken met uw (ex-)partner over verdeling van uw pensioenen
 • Afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant of in de beëindigingovereenkomst
 • Formulier Mededeling van scheiding op rijksoverheid.nl downloaden
 • Formulier invullen en opsturen naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist
 • Scheiding doorgeven vanuit het buitenland
 • Woont u niet in Nederland? Stuur dan een kopie van het echtscheidingsconvenant naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist.

Wat moet ik doen bij een beëindiging van het samenwonen?
Woont u niet langer samen? Geef dit dan aan ons door door contact op te nemen met de klantenservice.

 

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door de werkgever. 

   

Als u meer of minder gaat werken
Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. U krijgt hierdoor later minder pensioen, dan wanneer u 100% blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan gaat u ook over uw nieuwe salaris pensioen opbouwen. U krijgt daardoor later meer pensioen, dan wanneer u 50% blijft werken.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

   

Als u met onbetaald verlof gaat
Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in dienst bij uw werkgever. U blijft nog maximaal 18 maanden deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van uw pensioen stopt zolang u met onbetaald verlof bent. U blijft bij ons verzekerd voor partner-, tijdelijk partner- en wezenpensioen. Ook heeft u recht op premievrije voortzetting van deelname aan de pensioenregeling en mogelijk ook arbeidsongeschiktheidspensioen als u ziek wordt  of toegenomen arbeidsongeschikt wordt tijdens het onbetaald verlof. Dit geldt in de eerste 18 maanden van uw verlof. Er wordt een afzonderlijke premie vastgesteld. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof. U hoeft ons niet te informeren als u verlof opneemt. Wij horen dit van uw werkgever.

 

Als u verhuist naar het buitenland
Meld dit aan Volo pensioen, via klantenservice@volopensioen.nl. Bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Volo pensioen daarover informeren.

Als u in of naar het buitenland verhuist, moet u Volo pensioen een adreswijziging sturen. Deze adreswijziging moet voorzien zijn van uw handtekening. Uw adreswijziging doet u via een mail aan klantenservice@volopensioen.nl.

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eenmaal per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Vragen
Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt op de contactpagina.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 > 

Laag 1 - Excedentregeling - ORTEC International B.V.

Welkom bij Volo pensioen. U bouwt pensioen bij ons op in de Excedentregeling voor een voltijdsalaris boven € 53.227,-. Dit doet u via ORTEC International B.V. Voor het salarisdeel onder dit bedrag bouwt u pensioen op in de basisregeling van ORTEC International B.V. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling.

   

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Voor de basisregeling is er een afzonderlijk pensioen 1-2-3. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl of mijn.volopensioen.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Let op: Bent u niet langer werkzaam bij ORTEC International B.V., dan bouwt u geen pensioen meer op in de pensioenregeling van Volo pensioen. U bent dan niet verzekerd voor: aanvullende risicodekking partnerpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.volopensioen.nl of opvragen via klantenservice@volopensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

 

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

   

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer.

 

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen  wezenpensioen. Als u niet meer bij deze werkgever werkt, vervalt het aanvullende  partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt dan gebaseerd op het opgebouwde kapitaal.

 

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Dan downloadt u het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op.

 

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u krijgt in onze pensioenregeling >> 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Werkt u niet meer bij uw werkgever? En overlijdt u? Dan krijgen uw partner en kinderen alleen nog een uitkering op basis van het opgebouwde kapitaal. Het aanvullende partnerpensioen komt te vervallen.

   

U krijgt geen arbeidsongeschiktheids-pensioen. Dit is opgenomen in de basisregeling. 

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u niet krijgt in onze pensioenregeling >>  

Hoe bouwt u pensioen op?

 

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 • AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 • Pensioen bij Volo pensioen. U bouwt dit pensioen op via ORTEC International B.V. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over de Excedentregeling. U bouwt daarnaast ook pensioen op in onze basisregeling voor ORTEC International B.V.
 • Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.  
 

Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Dat gaat niet over uw hele loon. Dat doet u voor uw bruto salaris boven de € 53.227,-. En maximaal tot € 110.111,-. U betaalt hiervoor een premie. Over uw salaris tót € 53.227,- bouwt u pensioen op in onze basisregeling.

 

Ieder jaar wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdomspensioen of ouderdomspensioen in combinatie met een partner- en wezenpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

 

Elke maand wordt er premie betaald voor uw pensioen. De premie die u betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Mogelijk betaalt uw werkgever ook pensioenpremie voor u. Vraag bij uw werkgever na of en hoeveel hij betaalt.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe u pensioen opbouwt bij Volo pensioen >> 

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat en bij einde deelneming.

 

Wilt u het partnerpensioen (voor uw partner), of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

 

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de standaard pensioendatum? Dit moet u vier maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 

Wilt u beginnen met een hoger of lager pensioen? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

 

Wilt u zelf bepalen hoe wij uw premie beleggen? Kijk dan in laag 2 van dit Pensioen 1-2-3.

 

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

 

 

 

 

Gaat u met pensioen? Dan koopt u van uw pensioenkapitaal een pensioen. U krijgt dit pensioen elke maand zolang u leeft. Standaard wordt uw pensioen ingekocht in de basisregeling maar u kunt ook zelf kiezen voor aankoop bij een andere bij pensioen-verzekeraar. Dit noemen wij shoppen. 

 

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.  

 

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

In laag 2 vindt u meer informatie over welke keuzes u heeft >>  

Hoe zeker is uw pensioen?

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat wordt gehanteerd voor de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen. Risico’s die u onder andere loopt:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van uw beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe zeker uw pensioen is >>

Welke kosten maken wij?

 

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten betaalt uw werkgever aan ons. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal rekenen wij kosten. Deze beleggingskosten brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal.

In laag 2 vindt u meer informatie over welke kosten Volo pensioen maakt >>  

Wanneer moet u in actie komen?

 

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Als u verhuist naar het buitenland.

 
 

Als u arbeidsongeschikt wordt.

 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u voor pensioeningang gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 

Als u meer of minder gaat werken.

 

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

   

Als u met onbetaald verlof gaat.

 

Als u werkloos wordt. 

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.   

 

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? 

   

 

In laag 2 vindt u meer informatie over wanneer u in actie moet komen >>  

 

Laag 2 ORTEC International B.V. - Excedentregeling

In laag 2 van de Pensioen 1-2-3 vindt u een verdieping van alle onderwerpen uit laag 1. Ook in laag 2 is geen persoonlijke informatie te vinden. U vindt in laag 2 alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling. U bouwt pensioen bij ons op in de Excedentregeling over een voltijdsalaris boven € 53.227,-. Voor het inkomen daaronder neemt u deel in de basisregeling van ORTEC International B.V.

 

   

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

   

Ouderdomspensioen
Via ORTEC International B.V. neemt u deel in een pensioenregeling van Volo pensioen en krijgt u ouderdomspensioen als u met pensioen gaat. Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, uw maandelijkse inkomen als u stopt met werken en met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. U vindt een indicatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een premieovereenkomst. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker.

 

Partner- en wezenpensioen
U bent verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Als u overlijdt, wordt het aanwezige pensioenkapitaal gebruikt om een partner- en/of wezenpensioen aan te kopen voor uw partner en/of kinderen.

Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij dit zolang zij studeren, maar uiterlijk tot hun 27e. Dit wezenpensioen is 20% van het bovengenoemde partnerpensioen.

 

Zolang u bij ORTEC International B.V. werkt heeft u daarnaast, uiterlijk tot uw pensioendatum, recht op een aanvullend partnerpensioen. Het is belangrijk om te weten dat dit aanvullende partnerpensioen niet meer verzekerd is als u overlijdt, nadat u uit dienst bent gegaan. Uw werkgever betaalt de premie voor dit partnerpensioen.

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u een partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dat partnerpensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Kiest u hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U heeft immers minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Soms krijgen nabestaanden een nabestaandenuitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). De nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze Anw-uitkering vindt u op www.svb.nl.   

 

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent
Wanneer u tenminste 35% arbeidsongeschikt wordt, gaat uw pensioenopbouw door zonder dat u zelf premie betaalt. Volo pensioen betaalt dan de premie voor uw pensioen. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Op mijn.volopensioen.nl vindt u met welk arbeidsongeschiktheidspercentage wij rekening houden. In laag 3 van Pensioen 1-2-3 leest u welk deel van de premie wij dan betalen.

 

Reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? U vindt dit in het pensioenreglement.  De pensioenbedragen vindt u terug op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Geen nabestaandenpensioen op risicobasis
Werkt u niet meer bij uw werkgever? Dan krijgen uw partner en kinderen geen aanvullend partnerpensioen- en/of wezenpensioen als u overlijdt. Als u dan overlijdt krijgen uw partner en kinderen alleen een partner- en/of wezenpensioen gebaseerd op het aanwezige kapitaal.

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen
U krijgt geen arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit de Excedentregeling. Dit is mogelijk wel voor u verzekerd in de basisregeling van ORTEC International B.V.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe bouwt u pensioen op?

 

Drie pijlers
In Nederland bouwt u op 3 manieren pensioen op:

1. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

2. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

3. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud.

 

Beschikbare premie
Ieder jaar wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening die wij voor u bij ABN AMRO aanhouden. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

Wij beleggen het geld dat op uw pensioenbeleggingsrekening staat. Bereikt u bijna uw AOW-leeftijd? Dan kunt u weinig risico lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens life cycle.

Wilt u een andere keuze maken qua beleggingen? Dan is het belangrijk dat wij weten hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Daarom vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee bepalen wij uw risicoprofiel. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op het portaal van ABN AMRO.

Wilt u zelf verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen? Dan zorgen wij er niet voor dat het risico van uw beleggingen afneemt als uw pensioendatum dichterbij komt. We vragen u wel om een aantal vragen te beantwoorden. Daarmee bepalen wij uw risicoprofiel. U kiest daarna zelf in welke fondsen u belegt. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op het portaal van ABN AMRO.

 

Pensioenkapitaal
Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Het loon dat meetelt voor pensioenopbouw is het pensioengevend loon. Vraag aan uw werkgever welk deel van uw loon meetelt. De beschikbare premie is een percentage van uw voltijd (pensioengevend) salaris dat boven de € 53.227,- uitkomt. Voor het deel hieronder bouwt u pensioen op in de basisregeling.

De premie is een percentage en hangt af van uw leeftijd. In de tabel kunt u zien welk percentage wij nemen bij uw leeftijd. Met dit percentage berekenen wij uw premie.

Uw leeftijd op 1 januari   Percentages
Tot en met 19
Van 20 t/m 24
Van 25 t/m 29 
Van 30 t/m 34
Van 35 t/m 39 
Van 40 t/m 44
Van 45 t/m 49
Van 50 t/m 54 
Van 55 t/m 59 
Van 60 t/m 64
Van 65 t/m 67
  3,9%
4,4%
5,4%
6,6%
8,0%
9,8%
12,0%
14,6%
18,0%
22,4%
26,9%

Voorbeeld:
Er is sprake van een voltijdsalaris boven de ondergrens van € 53.227,-. Het pensioengevend salaris van meneer Voorbeeld is: € 80.000,-

Op 1 januari 2020 is meneer Voorbeeld 38 jaar. Uit de tabel leest u welk percentage bij de leeftijd van 38 jaar hoort: 8,0%.

De premie voor de pensioenregeling van meneer Voorbeeld is:
(€ 80.000,- minus € € 53.227,-.) x 8,0% = € 2.141,84 per jaar. Per maand is dit € 178,49.

 

Premieverdeling tussen werkgever en werknemer
Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. U draagt hieraan bij door de betaling van een werknemersbijdrage. Dit wordt ingehouden op uw salaris. De hoogte van de totale beschikbare premie hangt af van uw pensioengrondslag en leeftijd. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Waardeoverdracht
Verandert u van baan? De hoogte van het aan te kopen pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.Is het aan te kopen pensioen samen met het opgebouwde pensioen uit de basisregeling hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is het totale aan te kopen pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u uit dienst bent gegaan. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopt uw pensioenopbouw en is het totale pensioen € 2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Pensioenregelingen vergelijken
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

   

Als u deels met pensioen gaat
In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw standaard pensioendatum (uw AOW-leeftijd) kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan tot vijf jaar vóór de standaard pensioendatum. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat u doorwerkt bouwt u nog wel pensioen op.

U kunt er ook voor kiezen om na uw standaard pensioendatum gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan een deel van uw pensioen in laten gaan op uw standaard pensioendatum. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat u volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de digitale omgeving MijnVolopensioen en de pensioenplanner. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat of eerder ORTEC International B.V. verlaat, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen van Volo pensioen als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. U gaat naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

 

Beginnen met een hoger pensioen of lager pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

 

Pensioen vervroegen of uitstellen
In plaats van met pensioen te gaan op uw standaard pensioendatum (uw AOW-leeftijd) kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de digitale omgeving MijnVolopensioen en de pensioenplanner. Pensioenopbouw na uw standaard pensioendatum is niet meer mogelijk. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw standaard pensioendatum. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

 

Beleggingskeuze
Wij beleggen uw beschikbare premie standaard volgens life cycles voor u. Zie voor uitleg van de life cycles de informatie die ABN AMRO beschikbaar stelt.

Wilt u zelf verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen?
Dan zorgen wij er niet voor dat het risico van uw beleggingen afneemt als uw pensioendatum dichterbij komt. U kiest dan zelf in welke fondsen u belegt. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op het ABN AMRO portaal.

   

Pensioenuitkering kopen
Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. U moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen bij een pensioenverzekeraar. Dat is verplicht volgens de wet. Een pensioenuitkering is een maandelijkse uitkering die u ontvangt zolang u leeft.

U kunt een stabiele uitkering aankopen in de basisregeling waaruit u voor uw inkomen onder de € 53.227,- ook een pensioenuitkering gaat ontvangen. U kunt ook kiezen om een variabele uitkering aan te kopen bij een andere pensioenverzekeraar. Bij welke pensioenverzekeraar u een pensioenuitkering koopt, kiest u zelf.

Hoe uw pensioenuitkering eruitziet, bepaalt u ook zelf.

U ontvangt voor uzelf een pensioen. U heeft daarnaast ook een partnerpensioen geregeld. Dit is 70% van het ouderdomspensioen. Hiermee krijgt uw partner een pensioen wanneer u overlijdt. Wilt u geen partnerpensioen aankopen of heeft u geen partner? Dan kunt u het partnerpensioen ook toevoegen aan uw eigen pensioen. Uw pensioen wordt dan hoger, maar uw eventuele partner krijgt dan niets na uw overlijden. Uw partner dient akkoord te gaan met deze ruil.

 

Keuzemogelijkheden
De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn:

 • eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt;
 • wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren;
 • eerst een hoger dan een lager pensioen ontvangen, of andersom; uw pensioen gedeeltelijk in laten gaan;
 • bij wie u uw pensioen wilt kopen, wij noemen dit shoppen.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. Ga naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe zeker is uw pensioen?

 

Risico’s
De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

Bij het aankopen van een pensioenuitkering in de basisregeling of bij verzekeraars zijn een aantal onderdelen van belang voor het tarief. Dit zijn:

 • de rente;
 • de levensverwachting van mensen;
 • vergoeding voor kosten die ze maken.
 • bij inkopen in de basisregeling: de hoogte van de dekkingsgraad.

Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen verwijzen wij u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke kosten maken wij?

 

Helder over kosten
Voor het beheer van uw beleggingen rekent de fondsbeheerder kosten. Deze kosten worden verrekend met uw beleggingen. Daarnaast betaalt de werkgever administratiekosten aan ons. De beleggingskosten ziet u op uw kostenoverzicht. Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het ABN AMRO portaal.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wanneer moet u in actie komen?

 

Waardeoverdracht
Als u van baan verandert. De hoogte van het aan te kopen pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. Is het aan te kopen pensioen samen met het opgebouwde pensioen uit de basisregeling hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is het totale pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u uit dienst bent gegaan. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopt uw pensioenopbouw en is uw totale pensioen € 2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u voor 35% of meer arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaald. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt automatisch door het UWV.

In de basisregeling kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. U krijgt dan een partner die, na uw overlijden, recht heeft op een partnerpensioen. Het is daarom belangrijk dat Volo pensioen uw partner kent en erkent.

Wanneer moet ik mijn partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds?

Situatie    Partner zelf aanmelden
Ik ga een geregistreerd partnerschap  
aan bij een gemeente in Nederland  
       Nee, gaat automatisch 
Ik teken een samenlevingsovereen-
komst bij een notaris   
  Ja, zelf aanmelden 
Ik trouw in Nederland     Nee, gaat automatisch 
Ik trouw in het buitenland     Ja, zelf aanmelden  


Let op: bij samenwonen of trouwen in het buitenland moet u dit dus zelf aan ons melden, anders is uw partner niet verzekerd.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat na de standaard pensioendatum kan deze partner niet meer verzekerd worden bij Volo pensioen.

Samenwonen
Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, maar woont u wel samen.

Dan kan uw partner ook verzekerd worden als u:

 • op hetzelfde adres woont
 • een gemeenschappelijke huishouding voert
 • en u dit bij ons meldt.

U hoeft hiervoor geen samenlevingscontract door een notaris te laten opstellen. U moet uw partner wel zelf bij ons aanmelden. Dit kunt u doen via MijnVolopensioen.

Huwelijk in het buitenland
Trouwt u in het buitenland? Dan moet u zelf uw partner bij ons aanmelden. Stuur een brief met uw naam, adres en met een kopie van de huwelijksakte naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist.

 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of stopt met samenwonen
Scheiding heeft gevolgen voor twee soorten pensioen:

 • Het partnerpensioen, dat uw partner ontvangt na uw overlijden.
 • Het ouderdomspensioen, dat u ontvangt na uw pensionering.

Partnerpensioen en echtscheiding
Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit wordt gebaseerd op het kapitaal dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of einde samenwoning. Wil uw ex-partner na een scheiding afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door met het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

Ouderdomspensioen en echtscheiding
Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat u daar afwijkende afspraken over maakte. Deze staan dan in uw echtscheidingsconvenant. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door. Dit doet u door een kopie van het echtscheidingsconvenant op te sturen. Ontvangen wij binnen 2 jaar geen echtscheidingsconvenant? Dan verdelen wij uw pensioen standaard. Uw ex-partner krijgt dan een eigen pensioen.

Woont u ongehuwd samen? Dan moet u zelf afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt namelijk niet voor ongehuwd samenwonenden. Het partnerpensioen dat tot het moment van scheiden is opgebouwd wordt bij uw overlijden uitgekeerd aan uw ex-partner. Ook als u ongehuwd samenwoonde. Wilt u dit niet? Maak dan goede afspraken bij de scheiding en leg dit vast in een convenant of een notariële akte. Stuur dat aan ons op.

Scheiden? Laat u goed informeren!
Een scheiding is een vervelende periode waarin u beslissingen neemt voor de rest van uw leven. U staat misschien niet meteen stil bij de afspraken die u moet maken voor uw pensioen. Toch kan het om veel geld gaan, waarvan u later moet leven. Laat u daarom goed adviseren bijvoorbeeld door uw advocaat of een scheidingsmakelaar. Wat krijgt uw ex-partner als u met pensioen gaat en wat krijgt u? En wat als u of uw ex-partner overlijdt? Maak afspraken die het beste passen bij uw nieuwe situatie.

Wat moet ik doen als ik ga scheiden?

 • Afspraken maken met uw (ex-)partner over verdeling van uw pensioenen
 • Afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant of in de beëindigingovereenkomst
 • Formulier Mededeling van scheiding op rijksoverheid.nl downloaden
 • Formulier invullen en opsturen naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist
 • Scheiding doorgeven vanuit het buitenland
 • Woont u niet in Nederland? Stuur dan een kopie van het echtscheidingsconvenant naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist.

Wat moet ik doen bij een beëindiging van het samenwonen?
Woont u niet langer samen? Geef dit dan aan ons door door contact op te nemen met de klantenservice.

   

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. De risicodekking voor het partnerpensioen blijft in stand alsof u partnerpensioen had opgebouwd zolang u werkloos bent. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid.

   

Als u meer of minder gaat werken
Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken.

   

Als u met onbetaald verlof gaat
Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van uw pensioen stopt zolang u met onbetaald verlof bent. Wel blijft u bij ons verzekerd voor het (aanvullende) partnerpensioen. Dit geldt in de eerste 18 maanden van uw verlof. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof. U hoeft ons niet te informeren als u verlof opneemt. Wij horen dit van uw werkgever.

 

Als u verhuist naar het buitenland
Als u verhuist naar het buitenland kan het zijn dat u dan geen pensioen meer opbouwt. Bespreek dit met uw financieel adviseur en uw werkgever.

Als u in of naar het buitenland verhuist, moet u Volo pensioen een adreswijziging sturen. Deze adreswijziging moet voorzien zijn van uw handtekening. Uw adreswijziging doet u via een mail aan klantenservice@volopensioen.nl.

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eenmaal per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Keuzemogelijkheden
De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn:

 • eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt;
 • wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren;
 • eerst een hoger dan een lager pensioen ontvangen, of andersom; Uw pensioen gedeeltelijk in laten gaan.
 • bij wie u uw pensioen wilt kopen, wij noemen dit shoppen.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. U gaat naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u, zodra u toegang heeft, een link naar de pensioenplanner.

 

Vragen
Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt op de contactpagina.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 > 

 

Laag 1 - Excedentregeling - Ortec Finance B.V.

Welkom bij Volo pensioen. U bouwt pensioen bij ons op in de Excedentregeling voor een voltijdsalaris boven € 53.227,-. Dit doet u via Ortec Finance B.V. Voor het salarisdeel onder dit bedrag bouwt u pensioen op in de basisregeling van Ortec Finance B.V. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling.

   

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Voor de basisregeling is er een afzonderlijk pensioen 1-2-3. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl of mijn.volopensioen.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Let op: Bent u niet langer werkzaam bij Ortec Finance B.V., dan bouwt u geen pensioen meer op in de pensioenregeling van Volo pensioen. U bent dan niet verzekerd voor: aanvullende risicodekking partnerpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.volopensioen.nl of opvragen via klantenservice@volopensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

 

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

   

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer.

 

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen  wezenpensioen. Als u niet meer bij deze werkgever werkt, vervalt het aanvullende  partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt dan gebaseerd op het opgebouwde kapitaal.

 

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Dan downloadt u het volledige pensioenreglement of vraag via klantenservice@volopensioen.nl het reglement op.

 

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u krijgt in onze pensioenregeling >> 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Werkt u niet meer bij uw werkgever? En overlijdt u? Dan krijgen uw partner en kinderen alleen nog een uitkering op basis van het opgebouwde kapitaal. Het aanvullende partnerpensioen komt te vervallen.

   

U krijgt geen arbeidsongeschiktheids-pensioen. Dit is opgenomen in de basisregeling. 

In laag 2 vindt u meer informatie over wat u niet krijgt in onze pensioenregeling >>  

Hoe bouwt u pensioen op?

 

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 • AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 • Pensioen bij Volo pensioen. U bouwt dit pensioen op via Ortec Finance B.V. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over de Excedentregeling. U bouwt daarnaast ook pensioen op in onze basisregeling voor Ortec Finance B.V.
 • Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.  
 

Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Dat gaat niet over uw hele loon. Dat doet u voor uw bruto salaris boven de € 53.227,-. En maximaal tot € 110.111,-. U betaalt hiervoor een premie. Over uw salaris tót € 53.227,- bouwt u pensioen op in onze basisregeling.

 

Ieder jaar wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdomspensioen of ouderdomspensioen in combinatie met een partner- en wezenpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

 

Elke maand wordt er premie betaald voor uw pensioen. De premie die u betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Mogelijk betaalt uw werkgever ook pensioenpremie voor u. Vraag bij uw werkgever na of en hoeveel hij betaalt.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe u pensioen opbouw bij Volo pensioen >> 

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat en bij einde deelneming.

 

Wilt u het partnerpensioen (voor uw partner), of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment van pensioneren.

 

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de standaard pensioendatum? Dit moet u vier maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. 

 

Wilt u beginnen met een hoger of lager pensioen? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

 

Wilt u zelf bepalen hoe wij uw premie beleggen? Kijk dan in laag 2 van dit Pensioen 1-2-3.

 

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. 

 

 

 

 

Gaat u met pensioen? Dan koopt u van uw pensioenkapitaal een pensioen. U krijgt dit pensioen elke maand zolang u leeft. Standaard wordt uw pensioen ingekocht in de basisregeling maar u kunt ook zelf kiezen voor aankoop bij een andere pensioenverzekeraar. Dit noemen wij shoppen. 

 

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.  

 

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

In laag 2 vindt u meer informatie over welke keuzes u heeft >>  

Hoe zeker is uw pensioen?

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat wordt gehanteerd voor de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen. Risico’s die u onder andere loopt:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van uw beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 vindt u meer informatie over hoe zeker uw pensioen is >>

Welke kosten maken wij?

 

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten betaalt uw werkgever aan ons. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal rekenen wij kosten. Deze beleggingskosten brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal.

In laag 2 vindt u meer informatie over welke kosten Volo pensioen maakt >>  

Wanneer moet u in actie komen?

 

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Als u verhuist naar het buitenland.

 
 

Als u arbeidsongeschikt wordt.

 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als u voor pensioeningang gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 

Als u meer of minder gaat werken.

 

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

   

Als u met onbetaald verlof gaat.

 

Als u werkloos wordt. 

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.   

 

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? 

   

 

In laag 2 vindt u meer informatie over wanneer u in actie moet komen >>  

 

Laag 2 Ortec Finance B.V. - Excedentregeling

 

In laag 2 van de Pensioen 1-2-3 vindt u een verdieping van alle onderwerpen uit laag 1. Ook in laag 2 is geen persoonlijke informatie te vinden. U vindt in laag 2 alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling. U bouwt pensioen bij ons op in de Excedentregeling over een voltijdsalaris boven € 53.227,- met een maximum van € 110.111,-. Voor het inkomen onder de € 53.227,- neemt u deel in de basisregeling van Ortec Finance B.V.

   

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?    

   

Ouderdomspensioen
Via Ortec Finance B.V. neemt u deel in een pensioenregeling van Volo pensioen en krijgt u ouderdomspensioen als u met pensioen gaat. Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, uw maandelijkse inkomen als u stopt met werken en met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. U vindt een indicatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een premieovereenkomst. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker.

 

Partner- en wezenpensioen
U bent verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Als u overlijdt, wordt het aanwezige pensioenkapitaal gebruikt om een partner- en/of wezenpensioen aan te kopen voor uw partner en/of kinderen.

Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij dit zolang zij studeren, maar uiterlijk tot hun 27e. Dit wezenpensioen is 20% van het bovengenoemde partnerpensioen.

 

Zolang u bij Ortec Finance B.V. werkt heeft u daarnaast, uiterlijk tot uw pensioendatum, recht op een aanvullend partnerpensioen. Het is belangrijk om te weten dat dit aanvullende partnerpensioen niet meer verzekerd is als u overlijdt, nadat u uit dienst bent gegaan. Uw werkgever betaalt de premie voor dit partnerpensioen.

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u een partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dat partnerpensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Kiest u hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U heeft immers minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Soms krijgen nabestaanden een nabestaandenuitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). De nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze Anw-uitkering vindt u op www.svb.nl.   

 

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent
Wanneer u tenminste 35% arbeidsongeschikt wordt, gaat uw pensioenopbouw door zonder dat u zelf premie betaalt. Volo pensioen betaalt dan de premie voor uw pensioen. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Op mijn.volopensioen.nl vindt u met welk arbeidsongeschiktheidspercentage wij rekening houden. In laag 3 van Pensioen 1-2-3 leest u welk deel van de premie wij dan betalen.

 

Reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? U vindt dit in het pensioenreglement.  De pensioenbedragen vindt u terug op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 

Geen nabestaandenpensioen op risicobasis
Werkt u niet meer bij uw werkgever? Dan krijgen uw partner en kinderen geen aanvullend partnerpensioen- en/of wezenpensioen als u overlijdt. Als u dan overlijdt krijgen uw partner en kinderen alleen een partner- en/of wezenpensioen gebaseerd op het aanwezige kapitaal.

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen
U krijgt geen arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit de Excedentregeling. Dit is mogelijk wel voor u verzekerd in de basisregeling van Ortec Finance B.V.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe bouwt u pensioen op?

 

Drie pijlers
In Nederland bouwt u op 3 manieren pensioen op:

1. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

2. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

3. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud.

 

Beschikbare premie
Ieder jaar wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening die wij voor u bij ABN AMRO aanhouden. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

Wij beleggen het geld dat op uw pensioenbeleggingsrekening staat. Bereikt u bijna uw AOW-leeftijd? Dan kunt u weinig risico lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens life cycle.

Wilt u een andere keuze maken qua beleggingen? Dan is het belangrijk dat wij weten hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Daarom vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee bepalen wij uw risicoprofiel. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op het portaal van ABN AMRO.

Wilt u zelf verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen? Dan zorgen wij er niet voor dat het risico van uw beleggingen afneemt als uw pensioendatum dichterbij komt. We vragen u wel om een aantal vragen te beantwoorden. Daarmee bepalen wij uw risicoprofiel. U kiest daarna zelf in welke fondsen u belegt. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op het portaal van ABN AMRO.

 

Pensioenkapitaal
Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Het loon dat meetelt voor pensioenopbouw is het pensioengevend loon. Vraag aan uw werkgever welk deel van uw loon meetelt. De beschikbare premie is een percentage van uw voltijd (pensioengevend) salaris dat boven de € 51.878,- uitkomt. Voor het deel hieronder bouwt u pensioen op in de basisregeling.

De premie is een percentage en hangt af van uw leeftijd. In de tabel kunt u zien welk percentage wij nemen bij uw leeftijd. Met dit percentage berekenen wij uw premie.

Uw leeftijd op 1 januari   Percentages
Tot en met 19
Van 20 t/m 24
Van 25 t/m 29 
Van 30 t/m 34
Van 35 t/m 39 
Van 40 t/m 44
Van 45 t/m 49
Van 50 t/m 54 
Van 55 t/m 59 
Van 60 t/m 64
Van 65 t/m 67
  3,9%
4,4%
5,4%
6,6%
8,0%
9,8%
12,0%
14,6%
18,0%
22,4%
26,9%

Voorbeeld:
Er is sprake van een voltijdsalaris boven de ondergrens van € 53.227,-. Het pensioengevend salaris van meneer Voorbeeld is: € 80.000,-

Op 1 januari 2020 is meneer Voorbeeld 38 jaar. Uit de tabel leest u welk percentage bij de leeftijd van 38 jaar hoort: 8,0%.

De premie voor de pensioenregeling van meneer Voorbeeld is:
(€ 80.000,- minus € 53.227,-) x 8,0% = € 2.141,84 per jaar. Per maand is dit € 178,49.

 

Premieverdeling tussen werkgever en werknemer
Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. U draagt hieraan bij door de betaling van een werknemersbijdrage. Dit wordt ingehouden op uw salaris. De hoogte van de totale beschikbare premie hangt af van uw pensioengrondslag en leeftijd. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Waardeoverdracht
Verandert u van baan? De hoogte van het aan te kopen pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is het aan te kopen pensioen samen met het opgebouwde pensioen uit de basisregeling hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is het totale aan te kopen pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u uit dienst bent gegaan. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopt uw pensioenopbouw en is het totale pensioen € 2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Pensioenregelingen vergelijken
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

   

Als u deels met pensioen gaat
In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw standaard pensioendatum (uw AOW-leeftijd) kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan tot vijf jaar vóór de standaard pensioendatum. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat u doorwerkt bouwt u nog wel pensioen op.

U kunt er ook voor kiezen om na uw standaard pensioendatum gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan een deel van uw pensioen in laten gaan op uw standaard pensioendatum. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat u volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de digitale omgeving MijnVolopensioen en de pensioenplanner. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat of eerder ORTEC International B.V. verlaat, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen van Volo pensioen als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. U gaat naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

 

Beginnen met een hoger pensioen of lager pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

 

Pensioen vervroegen of uitstellen
In plaats van met pensioen te gaan op uw standaard pensioendatum (uw AOW-leeftijd) kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de digitale omgeving MijnVolopensioen en de pensioenplanner. Pensioenopbouw na uw standaard pensioendatum is niet meer mogelijk. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw standaard pensioendatum. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

 

Beleggingskeuze
Wij beleggen uw beschikbare premie standaard volgens life cycles voor u. Zie voor uitleg van de life cycles de informatie die ABN AMRO beschikbaar stelt.

Wilt u zelf verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen?
Dan zorgen wij er niet voor dat het risico van uw beleggingen afneemt als uw pensioendatum dichterbij komt. U kiest dan zelf in welke fondsen u belegt. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op het ABN AMRO portaal.

   

Pensioenuitkering kopen
Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. U moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen bij een pensioenverzekeraar. Dat is verplicht volgens de wet. Een pensioenuitkering is een maandelijkse uitkering die u ontvangt zolang u leeft.

U kunt een stabiele uitkering aankopen in de basisregeling waaruit u voor uw inkomen onder de € 53.227,- ook een pensioenuitkering gaat ontvangen. U kunt ook kiezen om een variabele uitkering aan te kopen bij een andere pensioenverzekeraar. Bij welke pensioenverzekeraar u een pensioenuitkering koopt, kiest u zelf.

Hoe uw pensioenuitkering eruitziet, bepaalt u ook zelf.

U ontvangt voor uzelf een pensioen. U heeft daarnaast ook een partnerpensioen geregeld. Dit is 70% van het ouderdomspensioen. Hiermee krijgt uw partner een pensioen wanneer u overlijdt. Wilt u geen partnerpensioen aankopen of heeft u geen partner? Dan kunt u het partnerpensioen ook toevoegen aan uw eigen pensioen. Uw pensioen wordt dan hoger, maar uw eventuele partner krijgt dan niets na uw overlijden. Uw partner dient akkoord te gaan met deze ruil.

 

Keuzemogelijkheden
De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn:

 • eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt;
 • wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren;
 • eerst een hoger dan een lager pensioen ontvangen, of andersom; uw pensioen gedeeltelijk in laten gaan;
 • bij wie u uw pensioen wilt kopen, wij noemen dit shoppen.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. Ga naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u een link naar de pensioenplanner.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Hoe zeker is uw pensioen?

 

Risico’s
De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

Bij het aankopen van een pensioenuitkering in de basisregeling of bij verzekeraars zijn een aantal onderdelen van belang voor het tarief. Dit zijn:

 • de rente;
 • de levensverwachting van mensen;
 • vergoeding voor kosten die ze maken.
 • bij inkopen in de basisregeling: de hoogte van de dekkingsgraad.

Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen verwijzen wij u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Welke kosten maken wij?

 

Helder over kosten
Voor het beheer van uw beleggingen rekent de fondsbeheerder kosten. Deze kosten worden verrekend met uw beleggingen. Daarnaast betaalt de werkgever administratiekosten aan ons. De beleggingskosten ziet u op uw kostenoverzicht. Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het ABN AMRO portaal.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >

Wanneer moet u in actie komen?

 

Waardeoverdracht
Als u van baan verandert. De hoogte van het aan te kopen pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is het aan te kopen pensioen samen met het opgebouwde pensioen uit de basisregeling hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is het totale pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Volo pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u uit dienst bent gegaan. Volo pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Volo pensioen.

Stopt uw pensioenopbouw en is uw totale pensioen € 2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u voor 35% of meer arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaald. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt automatisch door het UWV.

In de basisregeling kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. U krijgt dan een partner die, na uw overlijden, recht heeft op een partnerpensioen. Het is daarom belangrijk dat Volo pensioen uw partner kent en erkent.

Wanneer moet ik mijn partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds?

Situatie    Partner zelf aanmelden
Ik ga een geregistreerd partnerschap  
aan bij een gemeente in Nederland  
       Nee, gaat automatisch 
Ik teken een samenlevingsovereen-
komst bij een notaris   
  Ja, zelf aanmelden 
Ik trouw in Nederland     Nee, gaat automatisch 
Ik trouw in het buitenland     Ja, zelf aanmelden  


Let op: bij samenwonen of trouwen in het buitenland moet u dit dus zelf aan ons melden, anders is uw partner niet verzekerd.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat na de standaard pensioendatum kan deze partner niet meer verzekerd worden bij Volo pensioen.

Samenwonen
Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, maar woont u wel samen.

Dan kan uw partner ook verzekerd worden als u:

 • op hetzelfde adres woont
 • een gemeenschappelijke huishouding voert
 • en u dit bij ons meldt.

U hoeft hiervoor geen samenlevingscontract door een notaris te laten opstellen. U moet uw partner wel zelf bij ons aanmelden. Dit kunt u doen via MijnVolopensioen.

Huwelijk in het buitenland
Trouwt u in het buitenland? Dan moet u zelf uw partner bij ons aanmelden. Stuur een brief met uw naam, adres en met een kopie van de huwelijksakte naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist.

 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of stopt met samenwonen
Scheiding heeft gevolgen voor twee soorten pensioen:

 • Het partnerpensioen, dat uw partner ontvangt na uw overlijden.
 • Het ouderdomspensioen, dat u ontvangt na uw pensionering.

Partnerpensioen en echtscheiding
Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit wordt gebaseerd op het kapitaal dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of einde samenwoning. Wil uw ex-partner na een scheiding afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door met het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

Ouderdomspensioen en echtscheiding
Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat u daar afwijkende afspraken over maakte. Deze staan dan in uw echtscheidingsconvenant. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door. Dit doet u door een kopie van het echtscheidingsconvenant op te sturen. Ontvangen wij binnen 2 jaar geen echtscheidingsconvenant? Dan verdelen wij uw pensioen standaard. Uw ex-partner krijgt dan een eigen pensioen.

Woont u ongehuwd samen? Dan moet u zelf afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt namelijk niet voor ongehuwd samenwonenden. Het partnerpensioen dat tot het moment van scheiden is opgebouwd wordt bij uw overlijden uitgekeerd aan uw ex-partner. Ook als u ongehuwd samenwoonde. Wilt u dit niet? Maak dan goede afspraken bij de scheiding en leg dit vast in een convenant of een notariële akte. Stuur dat aan ons op.

Scheiden? Laat u goed informeren!
Een scheiding is een vervelende periode waarin u beslissingen neemt voor de rest van uw leven. U staat misschien niet meteen stil bij de afspraken die u moet maken voor uw pensioen. Toch kan het om veel geld gaan, waarvan u later moet leven. Laat u daarom goed adviseren bijvoorbeeld door uw advocaat of een scheidingsmakelaar. Wat krijgt uw ex-partner als u met pensioen gaat en wat krijgt u? En wat als u of uw ex-partner overlijdt? Maak afspraken die het beste passen bij uw nieuwe situatie.

Wat moet ik doen als ik ga scheiden?

 • Afspraken maken met uw (ex-)partner over verdeling van uw pensioenen
 • Afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant of in de beëindigingovereenkomst
 • Formulier Mededeling van scheiding op rijksoverheid.nl downloaden
 • Formulier invullen en opsturen naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist
 • Scheiding doorgeven vanuit het buitenland
 • Woont u niet in Nederland? Stuur dan een kopie van het echtscheidingsconvenant naar Volo pensioen, Postbus 271, 3700 AG Zeist.

Wat moet ik doen bij een beëindiging van het samenwonen?
Woont u niet langer samen? Geef dit dan aan ons door door contact op te nemen met de klantenservice.

   

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. De risicodekking voor het partnerpensioen blijft in stand alsof u partnerpensioen had opgebouwd zolang u werkloos bent. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid.

   

Als u meer of minder gaat werken
Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken.

   

Als u met onbetaald verlof gaat
Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van uw pensioen stopt zolang u met onbetaald verlof bent. Wel blijft u bij ons verzekerd voor het (aanvullende) partnerpensioen. Dit geldt in de eerste 18 maanden van uw verlof. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof. U hoeft ons niet te informeren als u verlof opneemt. Wij horen dit van uw werkgever.

 

Als u verhuist naar het buitenland
Als u verhuist naar het buitenland kan het zijn dat u dan geen pensioen meer opbouwt. Bespreek dit met uw financieel adviseur en uw werkgever.

Als u in of naar het buitenland verhuist, moet u Volo pensioen een adreswijziging sturen. Deze adreswijziging moet voorzien zijn van uw handtekening. Uw adreswijziging doet u via een mail aan klantenservice@volopensioen.nl.

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eenmaal per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Keuzemogelijkheden
De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn:

 • eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt;
 • wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren;
 • eerst een hoger dan een lager pensioen ontvangen, of andersom; Uw pensioen gedeeltelijk in laten gaan.
 • bij wie u uw pensioen wilt kopen, wij noemen dit shoppen.

Gebruik de Pensioenplanner om u persoonlijke situatie door te rekenen. U gaat naar MijnVolopensioen. Houd uw DigiD bij de hand, deze heeft u nodig om in te loggen. Hier vindt u, zodra u toegang heeft, een link naar de pensioenplanner.

 

Vragen
Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt op de contactpagina.

   

Meer informatie vindt u in laag 3 van de Pensioen 1-2-3 >