Disclaimer, cookies & privacy

Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website besteden wij de grootste zorg. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Voor de inhoud van de website(s), de e-nieuwsbrieven of de pensioenplanner en de daarop verstrekte informatie.
 • Voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de website, e-nieuwsbrieven of de pensioenplanner of
 • Voor de inhoud en toegankelijkheid van websites waarnaar deze website met een hyperlink of anders verwijst. 
   

Website
Volo pensioen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Volo pensioen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Volo pensioen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Volo pensioen adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Gebruik
De informatie op de algemene website wordt alleen beschikbaar gesteld ter kennisneming, onder de voorwaarden dat de lezer aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

Eigendom
De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-/privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder onze toestemming.

Pensioenplanner  
De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. De pensioenplanner van Volo pensioen bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Mocht u na het invullen van de pensioenplanner iets willen veranderen aan uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw financiën en pensioen, dan raadt Volo pensioen aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. Volo pensioen aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u hebt als gevolg van het gebruik van de informatie op de pensioenplanner. 

 

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten voor om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden. Als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren.

Onze website heeft cookies voor:

 • Het onthouden van uw keuzes en invoer
 • Feedbackmogelijkheid
 • Het (anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics 

Geen persoonsgegevens
Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Cookies uitzetten
Door onze website te gebruiken, accepteert u ook onze cookies. Wilt u geen cookies op uw computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten.

Google Analytics
Verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten (zoals advertenties of andere commerciële doeleinden)..

Het script van Google Analytics blokkeren
Als u het script van Google Analytics wilt blokkeren dan downloadt u een opt-out plugin voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Stichting Algemeen Pensioenfonds Volo pensioen handelend onder de naam Volo pensioen.

Ons privacybeleid
Volo pensioen verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. St. Algemeen Pensioenfonds Volo pensioen is verwerkings­verant­woordelijke. Contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming verloopt via +31 (0)88 407 92 70 of fg@volopensioen.nl.

Wij verwerken uw gegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet. 

Voor welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?
In de meeste gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat wij een pensioenovereenkomst uitvoeren waaraan u deelneemt of hebt deelgenomen of waarbij u (ex-)partner of nabestaande bent. De verwerking vindt plaats met het doel:

 • Het vaststellen van pensioenaanspraken
 • Het uitvoeren van de financiële administratie, waaronder het uitkeren van pensioen
 • Het informeren van betrokkenen
 • Het opsporen, onderzoeken en voorkomen van fraude
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

Het betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens van (gewezen) deelnemer en eventuele partner en kinderen:

 • naam, adres en woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • burgerservicenummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • partnergegevens (naam, geslacht, geboortedatum, relatiedatum, overlijdensdatum)
 • salarisgegevens

In geval van arbeidsongeschiktheid:

 • medische gegevens 

Om u als potentiële klant of consultant te informeren middels onze nieuwsbrief vragen wij uw toestemming om contactgegevens te verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens omdat u een medewerker of leverancier bent van Volo pensioen.

Relatie tussen Volo pensioen en werkgever
De uitwisseling die plaatsvindt tussen werkgever en Volo pensioen als pensioenfonds is een uitwisseling tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. Er is geen sprake van dat het pensioenfonds verwerker is voor de werkgever. Het is daarom niet nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten tussen Volo pensioen en werkgever.

Verwerking persoonsgegevens door derden
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Volo pensioen zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Volo pensioen heeft de uitvoering van uw pensioenregeling uitbesteed waarbij een derde optreedt als verwerker van persoonsgegevens van of namens Volo pensioen. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan is overeengekomen met Volo pensioen.

Persoonsgegevens worden ook aan derden verstrekt wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting. Dit betreft bijvoorbeeld de doorgifte aan de Stichting Pensioenregister en de Belastingdienst.

Daarnaast worden alleen in de volgende bijzondere gevallen persoonsgegevens aan derden verstrekt: een rechterlijke uitspraak, de bescherming van de rechten van de gebruiker van diensten en/of producten van Volo pensioen of om de rechten van Volo pensioen te beschermen.

Bovenstaande alleen voor zover dit in overeenstemming is met de AVG.

Recht op inzage en correctie
U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens Volo pensioen van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren. Een overzicht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Volo pensioen, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 534, 3700 AC Zeist of mailen naar fg@volopensioen.nl. U ontvangt een opgave van uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het doen van het schriftelijk verzoek. Indien dit niet mogelijk is, zal Volo pensioen u daar binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek over informeren en u laten weten wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Bij een melding van onjuiste gegevens op het overzicht, zal Volo pensioen de gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen als deze voor een onjuist doel worden verwerkt. Volo pensioen kan weigeren aan uw verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van u, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is Volo pensioen, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.

Beveiliging
Volo pensioen heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. Volo pensioen beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid. Onderdeel daarvan zijn beveiligingsmaatregelen met betrekking tot toegang en gebruik van de website van Volo pensioen en IT-systemen. Volo pensioen maakt hierover ook afspraken met haar dienstverleners. 

Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming
Heeft u nog vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan weten via de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze persoon houdt toezicht op uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming is telefonisch te bereiken op nummer +31 (0)88 407 92 70. U kunt ook een brief sturen aan Volo pensioen, Postbus 534, 3700 AC Zeist, of een e-mail aan fg@volopensioen.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 januari 2020.