Disclaimer, cookies & privacy

Disclaimer, Cookiebeleid & Privacy Statement

Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website besteden wij de grootste zorg. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

De informatie op de website wordt alleen beschikbaar gesteld ter kennisneming, onder de voorwaarden dat de lezer aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-/privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder onze toestemming.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten voor om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren.

De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden. Als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren. Onze website heeft cookies voor:

  • Het onthouden van uw keuzes en invoer
  • Feedbackmogelijkheid
  • Het (anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics

Geen persoonsgegevens
Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Cookies uitzetten
Door onze website te gebruiken, accepteert u ook onze cookies. Wilt u geen cookies op uw computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten.

 

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op Stichting Volo pensioen handelend onder de naam Volo pensioen.

Ons privacybeleid
Volo pensioen verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt.
Wij verwerken uw gegevens met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: WBP). De WBP biedt waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens. U kunt de volledige tekst van de wet terugvinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens:autoriteitpersoonsgegevens.nl

PGGM Pensioenbeheer B.V. treedt op als bewerker van persoonsgegevens van of namens Volo pensioen. PGGM Pensioenbeheer B.V. gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden dan is overeengekomen met Volo Pensioen. Volo pensioen blijft te allen tijde eigenaar en verantwoordelijke voor de gegevens die door uitbesteding bij een derde partij zijn ondergebracht.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Volo pensioen zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Er worden, met uitzondering van de volgende gevallen, geen persoonsgegevens aan derden verstrekt: - een wettelijke verplichting; - rechterlijke uitspraak; - de bescherming van de rechten van de gebruiker van diensten en/of producten van Volo Pensioen; of - om de rechten van Volo pensioen te beschermen.

Bovenstaande alleen voor zover dit in overeenstemming is met de WBP.

Voor welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?
De gegevensverwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire doelstelling van Stichting Volo pensioen:

  • Het uitvoeren van een of meer pensioenovereenkomsten, waarvoor een goederenrechtelijk afgescheiden vermogen per collectiviteitkring worden aangehouden;
  • Het verrichten van alle (rechts)handelingen die met het voorgaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen.

Recht op inzage en correctie
U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens Volo Pensioen van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij PGGM, t.a.v. Privacy Officer, Postbus 117, 3700 AC Zeist of mailen naar Privacy.Officer@pggm.nl. Om uw verzoek in behandeling te nemen ontvangen wij graag een kopie van uw legitimatiebewijs. U ontvangt een opgave van uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het doen van het schriftelijk verzoek.

Bij een melding van onjuiste gegevens op het overzicht, zal Volo pensioen de gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen als deze voor een onjuist doel worden verwerkt. Volo pensioen kan weigeren aan uw verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van u, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is PGGM, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.

Beveiliging
Volo pensioen heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Vragen
Heeft u nog vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan weten door middel van een brief gericht aan de Privacy Officer van PGGM, Postbus 117, 3700 AC Zeist, dan wel door middel van een e-mail, gericht aan Privacy.Officer@pggm.nl.