Actueel

Overdracht Volo pensioenen

Zeist, 30 april 2020

In oktober 2018 hebben wij laten weten dat onze oprichtings- en uitvoeringspartner PGGM ons geïnformeerd heeft de samenwerking met Volo pensioen op termijn te willen beëindigen. Daarop zijn de besprekingen gestart om de pensioenen over te dragen aan andere pensioenfondsen. Wij betrekken de sociale partners bij deze besprekingen om naar een zo groot mogelijk draagvlak voor de voorgenomen overdrachten te streven.

Voorbehoud waardeoverdrachten
De overdrachten vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Daarnaast is het voorbehoud opgenomen dat het verschil tussen de financiële posities van de pensioenfondsen aanvaardbaar moet zijn. De waardeoverdrachten zullen plaatsvinden nadat aan alle voorwaarden is voldaan. Tot die tijd blijft de pensioenopbouw doorgaan bij Volo pensioen. Op deze wijze waarborgen wij de pensioenen van alle deelnemers. Detailinformatie over de waardeoverdrachten delen wij per brief.

Meer informatie
Zodra er meer bekend is over de overdrachten volgt een update. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Dekkingsgraden maart gepubliceerd

Zeist, 16 april 2020

De financiële markten zijn hard geraakt, waardoor de financiële positie van pensioenfondsen verder onder druk staat. Dat geldt ook voor Volo pensioen. In het eerste kwartaal duikelden de dekkingsgraden flink, doordat aandelenbeurzen rood kleurden en ook de rente daalde. Een gevaarlijke combinatie voor de financiële positie van pensioenfondsen. En dat geeft reden tot zorg.

We weten niet precies hoe het verder gaat in de loop van het jaar. Raken we in een recessie? Of is er herstel in het najaar? Dat moeten we afwachten. In de tussentijd zijn we zeer alert. We monitoren de situatie en treffen maatregelen wanneer dat nodig is, mede met het oog op de overdracht van uw pensioen(aanspraken). Daarbij houden we vooral ook de lange termijn in de gaten, want pensioen is en blijft een zaak van de lange termijn.

Zo staat Volo pensioen ervoor
Hieronder vindt u de dekkingsgraden van maart. Kijk hier voor het maandelijkse verloop van de dekkingsgraden per kring.

Kring Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
Primo 97,9%  107,0%
Secundo 85,0% 97,5%
Solo 102,0%  101,8%

 

We informeren u als er nieuws is. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

U ontvangt gewoon uw pensioen

Zeist, 17 maart 2020

Het zijn bijzondere tijden, waarin veel dingen anders gaan dan normaal. We kunnen ons voorstellen dat u hierdoor vragen heeft over uw pensioen. Want ook wij hebben met het coronavirus te maken. Daarom vertellen we u graag wat u van ons kunt verwachten.

Wij blijven uw pensioen gewoon uitbetalen
U ontvangt gewoon uw pensioen. Deze maand, en ook al de volgende maanden, op de gebruikelijke betaaldata.

Zo staat Volo pensioen ervoor
De invloed van het coronavirus op de wereldeconomie is voelbaar. Afgelopen weken zijn de koersen op de financiële markt flink omlaaggedoken en de al zeer lage rente daalde nog verder. Door het dalen van de beleggingen zijn ook de beleggingen van ons fonds minder waard geworden. Dit heeft invloed op de dekkingsgraden. Hieronder vindt u de dekkingsgraden van februari. Kijk hier voor het maandelijkse verloop van de dekkingsgraden per kring.

Kring Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
Primo 105,1%  108,0%
Secundo 93,9% 99,0%
Solo 101,7%  101,8%

 

Volo pensioen belegt voor de lange termijn. Wij verwachten dat een groot deel van de huidige economische schade ingehaald zal worden. Wanneer dat herstel plaatsvindt, is afhankelijk van hoe lang het coronavirus aanhoudt. Vanzelfsprekend houden wij de ontwikkeling van de economie en de dekkingsgraden nauwlettend in de gaten.

Wij zorgen voor uw pensioen
Bij Volo pensioen houden we ons aan de maatregelen van de overheid. Zo werken we veel thuis en letten we goed op elkaar, zodat alles blijft werken zoals u gewend bent. Ook doen wij natuurlijk ons uiterste best om goed bereikbaar te blijven voor u. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wij wensen u een goede gezondheid toe. Let goed op uzelf en op de mensen om u heen.

Bestuursvoorzitter Erik Goris verlaat Volo pensioen

Zeist, 27 mei 2019

Bestuursvoorzitter Erik Goris verlaat Volo pensioen en treedt per 1 juni toe tot de directie van het Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA). Johan van der Tas is per 1 mei 2019 benoemd als bestuursvoorzitter, samen met Frans van der Horst vormt hij het bestuur van Volo pensioen.

Volo pensioen ondertekent overeenkomst internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen

Zeist, 8 januari 2019

Volo pensioen heeft afgelopen maand de overeenkomst - ook wel convenant genoemd - voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) voor pensioenfondsen ondertekend. Met dit convenant trekken pensioenfondsen samen op om meer invloed uit te kunnen oefenen op misstanden bij bedrijven (in het buitenland) waarin zij beleggen.

Bedrijven kunnen (vooral wanneer zij internationaal opereren) in aanraking komen met misstanden zoals slechte arbeidsomstandigheden, olierampen of milieuverontreiniging. Pensioenfondsen staan aan het begin van een lange beleggingsketen, die vaak ver afstaat van het uiteindelijke effect op milieu en samenleving. Met deze overeenkomst bundelen pensioenfondsen samen met overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties hun krachten, om meer invloed uit te kunnen oefenen op bedrijven die betrokken zijn bij misstanden.

De betrokken partijen kiezen er voor samen hun invloed te vergroten. Ze streven ernaar om aanwijsbare verbeteringen te bereiken bij misstanden waarbij die ondernemingen zijn betrokken. Daarbij ligt de focus op sociale onderwerpen zoals mensenrechten of arbeidsomstandigheden.

Het doel van dit convenant is om samen oplossingen te bieden voor die problemen die pensioenfondsen niet alleen kunnen oplossen. Een ander doel is om concrete verbeteringen te realiseren op een aantal risicogebieden zoals arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling.

PGGM wil samenwerking met Volo pensioen beëindigen

Zeist, 2 oktober 2018

Afgelopen zomer heeft onze oprichtings- en uitvoeringspartner PGGM ons geïnformeerd over haar nieuwe strategie. PGGM heeft aangegeven dat zij naar de toekomst niet langer een rol wil spelen in de consolidatie in de pensioenmarkt. Dat betekent dat Volo pensioen in de huidige vorm en doelmarkt niet langer past in de langetermijnstrategie van PGGM. PGGM heeft daarom aangegeven de samenwerking met Volo pensioen op termijn te willen beëindigen.

Gevolgen
PGGM respecteert uiteraard de bestaande afspraken met Volo pensioen en onze klanten. Wij zetten de contracten met onze klanten dan ook ongewijzigd voort tot het einde van de contractperiode. In de afgelopen weken hebben wij onze stakeholders en relaties geïnformeerd over het besluit en de gevolgen.

Toekomst
We betreuren dit besluit enorm, temeer nu we ook nieuwe klanten hebben moeten teleurstellen. Samen met onze huidige klanten onderzoeken we de scenario’s voor de lange termijn en de beste oplossing voor onze deelnemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Engagement: onmisbaar instrument bij duurzaam beleggen

Zeist, 24 juli 2018

Duurzaam beleggen staat bij Volo pensioen hoog op de agenda. Hiervoor zetten we zes soorten instrumenten in. In dit artikel zetten we de spotlights op het eerste instrument: engagement. Wat is het en hoe passen we het toe?

Volo pensioen wil in het belang van alle deelnemers bijdragen aan een duurzame wereld. Hiertoe zetten we samen met onze vermogensbeheerder, PGGM, volop in op duurzaam beleggen. Daarbij zien we het als onze verantwoordelijkheid om ondernemingen aan te spreken op hun beleid en activiteiten. Dat noemen we engagement.

Engagement in de praktijk
In het Nederlands vertaald is engagement betrokkenheid, wat de lading van het instrument goed dekt. Het doel van engagement is verbeteringen op ESG-gebied realiseren. Dat doen we door onze betrokkenheid bij de organisatie te tonen, met het doel zaken te verbeteren. Namens Volo pensioen spreekt onze vermogensbeheerder PGGM marktpartijen en ondernemingen aan op hun beleid en activiteiten. In de gesprekken met marktpartijen gaat het bijvoorbeeld over het verbeteren van standaarden. Met ondernemingen wordt onder meer gesproken over hun uitstralingseffect in de regio, sector of keten. Ook wordt gesproken met ondernemingen die de Global Compact Principes van de Verenigde Naties (UNGC) schenden. Dit zijn tien principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die gaan over het respecteren van mensenrechten, verantwoordelijkheid nemen voor arbeidsomstandigheden en milieuomstandigheden en tegengaan van corruptie.

Wat als…?
Als ondernemingen zich in hun bedrijfsvoering niet houden aan deze principes, vragen we hen de controverses te beëindigen, te zorgen voor herstelmaatregelen voor de slachtoffers (mensen en/of milieu) en maatregelen te nemen om herhaling van dergelijke controverses in de toekomst te voorkomen. Tot slot voeren we gesprekken met ondernemingen als er ESG-risico’s blijken te bestaan en bij reputatiegevoelige incidenten.

Acties in 2017
In 2017 heeft onze vermogensbeheerder PGGM namens Volo pensioen en andere klanten dialoog gevoerd met 361 ondernemingen en 8 marktpartijen.

Zo werd gesproken met een groot aantal farmaceuten over mogelijke verbeteringen in de gezondheidszorg. Het doel hierbij is meer mensen in ontwikkelingslanden toegang tot gezondheidszorg te verschaffen door artsen en verpleegkundigen op te leiden. Ook hebben we hen gevraagd een breder assortiment aan producten in ontwikkelingslanden aan te bieden.

Daarnaast startte in 2017 een collaboratief engagementprogramma op arbeidsomstandigheden in de agrarische toeleveringsketen. Doel hiervan is het verbeteren van de traceerbaarheid van inkoopactiviteiten en het verbeteren van leveranciersrelaties, om zo arbeidsomstandigheden in wereldwijde agrarische toeleveringsketen te verbeteren. Thema’s als leefbaar loon, dwangarbeid en vrouwenrechten zijn hierin ook meegenomen.

Waarom heeft een pensioenfonds een risicomanager?

Zeist, 10 juli 2018

Bij Volo pensioen werkt een kleine groep mensen dagelijks aan een goed pensioen voor de deelnemers van het fonds. Eén van die mensen is risicomanager Dirk Koelemeij. Waarom heeft een pensioenfonds een risicomanager? 

   

Een pensioenfonds loopt allerlei soorten risico’s. Denk aan stijging en daling van de rente, reputatierisico, risico’s rondom cybersecurity, enzovoorts. Het goed beheersen van die risico’s is in de eerste plaats een rol voor het bestuur. Maar een risicomanager is daarnaast geen overbodige luxe. Dirk licht toe waarom: “Het bestuur moet een pensioenfonds zo goed mogelijk besturen. Daarbij speelt de waan van de dag algauw een grote rol, waardoor het lastig kan zijn het grote geheel te blijven zien. Om die reden hebben veel pensioenfondsen een risicomanager. Ik breng en houd de mogelijke risico’s in kaart en adviseer over de mate waarin het fonds bereid moet zijn risico’s te nemen. Voor een startend Algemeen Pensioenfonds als Volo pensioen is het ook gewenst om schaalgrootte te bereiken door het aantrekken van nieuwe klanten. Dergelijke activiteiten kosten geld en dat mag, omdat wij daarmee op termijn nog meer kostenvoordelen voor onze klanten kunnen realiseren. Maar niet ten koste van alles. Een ander voorbeeld is het IT-risicoprofiel. Pensioenfondsen beschikken over persoonsgegevens waarbij je zo min mogelijk IT-risico’s wilt lopen, om zo te allen tijde deze gegevens van onze deelnemers te beschermen.”

Bijzonder beestje
Een Algemeen Pensioenfonds (APF), waar Volo pensioen er één van is, is in het pensioenlandschap extra bijzonder als het gaat om risico’s. Dirk: “Een APF is een bijzonder beestje. We hebben meerdere kringen, waarbij het financiële risico gerelateerd is aan de beleggingen. In de ene kring heb je te maken met meer risico’s dan de andere en we sturen dan ook per kring.”

IORP-compliant
Per januari 2019 moeten pensioenfondsen voldoen aan de richtlijn IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision). Onderdeel hiervan is dat pensioenfondsen verplicht zijn een drietal sleutelfuncties in te regelen: de risicobeheers-, actuariële en interne auditfunctie. Dirk: “Die sleutelfuncties zorgen ervoor dat alle betrokken personen binnen een fonds verantwoordelijk en onafhankelijk van elkaar opereren, waarbij een strikte scheiding ontstaat tussen uitvoering en controle onder regie van het bestuur. Volo pensioen heeft dit al vanaf de start geregeld, dus voor ons is dit de standaardmanier van werken.”

Integraal risicomanagement
“Het belangrijkste onderdeel van het fonds waar we op sturen is het Vereist Eigen Vermogen. Is dat onvoldoende, dan is een herstelplan nodig”, zo gaat Dirk verder. “Onze kringen zaten al in herstel toen de pensioenen overkwamen naar Volo pensioen. Dat is nu nog steeds het geval en dus een belangrijk aandachtspunt voor mij. We gebruiken drie soorten indicatoren om in control te zijn en de risico’s te beperken. Allereerst sturen we op KPI’s, de Kritische Prestatie-Indicatoren. De doelen, kort gezegd. Deze worden vastgelegd in de SLA met de uitvoeringsorganisatie. Om de risico’s die het fonds loopt zoveel als mogelijk te beperken, gebruiken we beheersmaatregelen. Over de juiste uitvoering van deze beheersmaatregelen worden afspraken gemaakt en het resultaat wordt vastgelegd in een Standaard 3402-verklaring (voorheen ISAE 3402). Tot slot proberen we zo vroeg mogelijk te signaleren dat we mogelijk een risico lopen. Daartoe zijn er meetpunten gedefinieerd die hiervan een indicator zijn, de KRI’s, ofwel Kritische Risico-Indicatoren.”

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

Wie in zijn leven verschillende werkgevers heeft, kan daardoor ook verschillende pensioenpotjes hebben. Per 1 januari 2019 wijzigen de regels voor kleine pensioenen.

Heel kleine pensioenen van minder dan € 2 bruto per jaar, vervallen vanaf 1-1-2019
Dat moet op grond van de nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. U heeft bijvoorbeeld zo’n klein pensioen als u maar relatief korte tijd hebt gewerkt bij een werkgever, en daar dus weinig pensioen heeft opgebouwd.

Heeft u zo’n heel klein pensioen van minder dan € 2 euro bruto per jaar dat ontstaan is uit een deelneming die geëindigd is voor 1-1-2019? U ontvangt in 2018 van Volo pensioen een voorstel tot afkoop van uw klein pensioen van minder dan € 2 euro.

Vanaf 1-1-2020 worden kleine pensioenen samengevoegd
Voortaan worden kleine pensioenen (van € 2 tot € 474,11 bruto per jaar) die bij einde deelneming vanaf 1 januari 2018 zijn ontstaan samengevoegd. Dat is in de wet zo geregeld. Op deze manier behoudt u uw pensioen en is het niet langer over meerdere potjes verdeeld. U hoeft hiervoor niets te doen.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen.

Duurzaamheid als integraal onderdeel van het vermogensbeheer

Zeist, 13 juni 2018

Eén van de zaken waarmee wij ons als Volo pensioen onderscheiden is onze focus op verantwoord beleggen. Waarom doen we dat en hoe pakken we dat aan?

Duurzaamheid is integraal onderdeel van het vermogensbeheer van Volo pensioen. Naast het realiseren van goede rendementen voelen wij vanuit onze fiduciaire rol een bredere verantwoordelijkheid. We willen in het belang van de deelnemers bijdragen aan een duurzame wereld. Om dit te realiseren zet onze vermogensbeheerder, PGGM, zes instrumenten in om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te stimuleren, ondernemingen aan te moedigen om duurzaamheidsverbeteringen toe te passen en ondernemingen uit te sluiten als zij activiteiten uitvoeren die wij niet willen ondersteunen.

Wat we willen
Allereerst de categorie ondernemingen waartegen we ‘ja’ zeggen. Dit zijn ondernemingen waarin we heel graag beleggen, in de vorm van zogenaamde impact investeringen. Deze beleggingen dragen niet alleen financieel bij aan het rendement, maar hebben ook de intentie om maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren.

Wat we willen veranderen
Ook gebruikt onze vermogensbeheerder instrumenten om veranderingen teweeg te brengen. We gaan in gesprek met ondernemingen om te praten over oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen of hen aan te moedigen duurzaamheidsverbeteringen toe te passen. Dit noemen we engagement. Ook stemt onze vermogensbeheerder op aandeelhoudersvergaderingen om zo het beleid van ondernemingen een zetje in de juiste richting te kunnen geven. Als het nodig is kunnen we juridische procedures tegen bedrijven voeren.

In alle beleggingsprocessen en beslissingen worden ESG-factoren meegewogen. Het milieu, sociale aspecten en de kwaliteit van ondernemingsbestuur kunnen het beleggingsrendement namelijk beïnvloeden. Wij zijn ervan overtuigd dat het meewegen van ESG-factoren in de beleggingsprocessen, ESG-integratie, bijdraagt aan het behalen van financieel rendement.

Wat we niet willen
Tot slot de ondernemingen waarin we expliciet niet beleggen: we sluiten ondernemingen en landen uit die activiteiten uitvoeren die Volo pensioen niet wil ondersteunen. Dat betekent in ons geval dat we niet beleggen in controversiële wapens en tabak. Daarnaast sluiten we landen uit die mensenrechten schenden, zoals de Centraal-Afrikaanse Republiek, Noord-Korea, Syrië en Zuid-Soedan.

 

Hoe verhuis je een pensioenfonds?

Zeist, 28 mei 2018

In 2017 besloten twee pensioenfondsen hun pensioenregeling onder te brengen bij Volo pensioen. Per 1 januari 2018 waren beide regelingen operationeel, waar een aantal maanden voorbereiding aan vooraf gingen. Hoe gaat zo’n verhuizing in z’n werk?

Theo Vlot is transitiemanager bij Volo pensioen: “Ik kom feitelijk in beeld zodra de keuze van een prospect op ons is gevallen. Dan begint de transitiefase, waarin we onder andere aan De Nederlandse Bank een verklaring van geen bezwaar vragen. Vorig jaar hebben we de transitie van de opgebouwde pensioenen van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds en Stichting ORTEC Pensioenfonds naar Volo Pensioen voorbereid. Die transities zijn ingrijpende trajecten, die algauw een half jaar in beslag nemen.”  

   

Verhuizen in een half jaar
Beide transities hebben een eigen karakter: “Er valt heel veel te regelen, het gaat om de details. Dat wordt vaak onderschat vooraf. Er zit vooral tijdsdruk op de onderhandelingsfase, waarin het hele transitievoorstel voor DNB moet worden gemaakt. Besluitvorming over de toekomst van een fonds duurt vaak lang en fondsen migreren graag per jaareinde. Er is daardoor weinig tijd waarin een compleet verhaal voor DNB moet worden opgeleverd. Later in het jaar migreren kán wel, maar het levert voor de deelnemers en de fondsen zelf onhandige bijkomstigheden op die tijd en geld kosten. Dat geldt trouwens voor alle bijzonderheden qua proces of regelingen zelf: hoe uniformer, hoe sneller en soepeler een transitie verloopt. Standaardisatie is in die zin een groot goed. Maar het moet natuurlijk wel kunnen.”

Positieve feedback
Theo is tevreden over de afgeronde transities: “We hebben de trajecten geëvalueerd. Zelf én met onze klanten. We krijgen positieve feedback van hen. Een betrokken consultant noemde het zelfs de meest soepele transitie tot nog toe meegemaakt. Kom maar op met de volgende.”

Gerrit Timmer, voorzitter van Stichting ORTEC Pensioenfonds: “Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de overdracht van al onze pensioenen naar Volo pensioen. De hoeveelheid details die dan een rol blijken te spelen is bijna niet voor te stellen. De mensen bij Volo pensioen deden echter wat ze konden en de samenwerking met het team en het bestuur van Volo pensioen verliep prima.  Als ik van te voren had geweten dat het zo zou lopen, dan had ik daar voor getekend!”

In 3 stappen naar een nieuwe pensioenomgeving
Eigenlijk bestaat de ‘verhuizing’ van een pensioenfonds grofweg uit 3 fases. Een viertal expertteams – pensioenbeheer, vermogensbeheer, juridische zaken, communicatie – bereidt de verhuizing degelijk voor, samen het latende pensioenfonds, de werkgever en hun consultants. Ook zorgen zij ervoor dat de deelnemers in alle fasen goed worden geïnformeerd.

1. Due diligence
Theo: “De due diligence volgt direct na de keuze van een nieuwe klant voor Volo pensioen. In het salestraject nemen we vooral tijd om de grote verschillen eruit te vissen, maar nu gaan we er met de stofkam doorheen. Het doel hierbij is dat de belangen van de deelnemers goed geborgd worden in de overgang naar de nieuwe situatie. De regeling van Volo pensioen kent een duidelijk kader, daarom is het altijd even zoeken hoe de regeling van het overkomende fonds hier precies in past. Het gaat dan vaak om kleine verschillen, zoals de dag waarop het pensioen ingaat. Daarnaast kijken we naar de datakwaliteit: hoe goed is de administratie die overkomt? Voldoet die aan de nieuwste wetgeving, zijn alle UWV- en GBA-aanpassingen doorgevoerd en zijn alle gegevens digitaal beschikbaar of moet er nog papier worden overgedragen? Dit doen we ook voor het vermogensbeheer: welke beleggingen heeft het fonds nu en wat moet er gebeuren om het vermogen over te hevelen? Tot slot doen we een klantonderzoek: is het pensioenfonds gemachtigd de pensioenen over te dragen en met wie hebben we precies te maken?” Resultaat van deze fase: een definitief besluit dat je met elkaar verder wilt en een beeld van de bestaande verschillen, plus de oplossingen daarvoor.

2. Contracting
“Daarna is het tijd voor de contracten: we zetten alle verzamelde gegevens om in relevante juridische stukken en de aanvraag bij DNB. Het gaat hierbij vooral om een contract voor de collectieve waardeoverdracht, een uitvoeringsovereenkomst en de nieuwe pensioenregeling.
Resultaat van deze fase: alle documenten voor de transitie zijn ingediend bij DNB en de werkgever tekent de nieuwe uitvoeringsovereenkomst met Volo pensioen.

3. Transitie
“De derde fase start terwijl we wachten op het besluit van DNB. Dit is de feitelijke transitie, waarin de aan- en verkoop van het vermogen en het overhalen van de pensioenadministratie plaatsvinden. Zodra DNB akkoord geeft op de transitie komt het vermogen over en zorgen we ervoor dat de regeling zo snel mogelijk operationeel is. In deze fase worden de deelnemers individueel geïnformeerd over de overdracht van hun pensioen en hoe hun pensioen eruitziet bij Volo pensioen.” Resultaat van deze fase: de opgebouwde pensioenen staan bij Volo pensioen en alle deelnemers bouwen voortaan pensioen op bij Volo pensioen.

 

Volo pensioen draagt bij aan een betere wereld

Zeist, 19 april 2018

Duurzaam beleggen is ‘hot’, overal verschijnen reclames over beleggen met als belangrijke boodschap dat er niet wordt belegd in de wapen- en tabaksindustrie.

Wij voelen de verantwoordelijkheid om in het belang van onze deelnemers bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Verantwoord beleggen is een manier om hier invulling aan te geven. Wij maken onderscheid op een drietal aspecten:

  • waar willen we niet in beleggen
  • wat willen we verbeteren en
  • wat willen we stimuleren

 

 

Het ‘wat willen we niet’ is een eenvoudige; wij beleggen niet in controversiële wapens en tabak. Wij willen echter veel verder gaan dan dit, dat doen wij door niet alleen van het negatieve uit te gaan maar juist ook door te kijken naar wat wij middels onze beleggingen kunnen bijdragen aan een betere wereld; een wereld waarin u uw pensioen wilt ontvangen. Onze uitvoeringspartner voert daarom voor ons een uitgebreid verantwoord beleggen beleid.

Onze visie op ‘wat willen we verbeteren’ geven we vorm door op aandeelhoudersvergaderingen actief aanwezig te zijn, met ondernemingen in gesprek te gaan, waar nodig juridische procedures te voeren en door milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG criteria) criteria standaard mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen.

Tot slot willen we ook ondernemingen stimuleren zelf een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dat doen wij door zogenaamde impactbeleggingen te doen. Impact beleggen is het investeren in ondernemingen die naast het financiële rendement ook een maatschappelijk rendement nastreven. Concreet beleggen wij in ondernemingen die een bijdrage leveren aan het beperken van de waterschaarste, het verbeteren van de voedselzekerheid en het verminderen van klimaatschade. Wij geloven ook dat een dergelijke manier van beleggen positief bijdraagt aan het rendements- en risicoprofiel van onze beleggingen.

 

 

Verandering in de pensioenwereld, wat brengt het ons?

De wereld verandert. Continue verandering, dat is waar we mee te maken hebben. Wekelijks lezen we in de krant over het nieuwe pensioenstelsel of over problemen bij pensioenfondsen. De pensioenwereld zal dus ook mee moeten veranderen. Innovatie en pensioen zijn niet twee begrippen die vaak met elkaar in verband worden gebracht.

 

In werkelijkheid is dat anders. In de pensioensector is innovatie hip, we moeten ook wel. Pensioen is in Nederland immers de oudedagvoorziening. Onbezorgd genieten na een lange carrière met uw eigen uitgestelde spaargeld, uw pensioen.

Wij bij Volo pensioen willen u onbezorgd laten genieten van uw pensioen en zitten dicht op het vuur. Innovaties die het verschil maken om net dat beetje meer pensioen te kunnen bieden. Dat is waar wij voor staan.

In februari waren wij aanwezig bij de conferentie future of pensions, mede georganiseerd door onze uitvoeringspartner PGGM. Daar hebben wij kunnen leren over de blockchaintechnologie en de mogelijke toepassingen in de pensioensector. U leest in het nieuws vast wel eens over Bitcoin, maar wist u dat de technologie hierachter, de blockchain technologie, de kosten van pensioenuitvoering naar beneden kan brengen?

Wij vinden het belangrijk om koploper te zijn op het gebied van innovatie. Volo pensioen onderzoekt samen met haar uitvoeringspartner de mogelijkheden van goedkope pensioenuitvoering op de blockchain. Lage uitvoeringskosten, een van onze speerpunten, hebben immers invloed op uw pensioenresultaat. We willen toch allemaal een goed pensioen in een mooie wereld?

Juliette Tesselhoff naar apf Volo pensioen

Op de website van PensioenPro werd vermeld dat per 1 januari is Juliette Tesselhoff (42) in dienst getreden bij PGGM. Ze is senior business development manager voor Stichting Algemeen Pensioenfonds Volo pensioen. Hiervoor werkte ze bij KAS Bank. Wij wensen Juliette veel plezier en succes in haar nieuwe functie.

 

 

De weg naar een APF

Zeist, 26 oktober 2017 - Pulse Media Group interviewde Erik Goris en Frans van der Horst voor de bijlage 'Pensioen en medezeggenschap' van de Elsevier. Ze gaven uitleg over de weg naar een APF. Frans ging hierbij dieper in op het belang van vermogensbeheer bij de overstap naar een APF.

Lees het artikel>

ORTEC en Ortec Finance kiezen voor Volo pensioen

Zeist, 23 november 2017 – ORTEC en Ortec Finance brengen per 1 januari 2018 de pensioenuitvoering onder bij Volo pensioen. Na een uitgebreid vooronderzoek is gebleken dat door de samenwerking met Volo pensioen de belangen van de deelnemers van Stichting ORTEC Pensioenfonds (hierna SOP) optimaal worden behartigd. Lees het hele persbericht over de overgang.

Pensioenfonds Jan Huysman kiest voor Volo pensioen

Zeist, 1 september 2017 – Volo pensioen heeft afgelopen week bij DNB de CWO ingediend voor de transitie van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds. Hiermee is Jan Huysman in liquidatie. Na een uitgebreid vooronderzoek is gebleken dat door de samenwerking met Volo pensioen de belangen van de deelnemers van Jan Huysman optimaal worden behartigd.

Het vermogen van Jan Huysman bedraagt €265 miljoen en het heeft 1500 deelnemers. Ze dragen per 1 januari 2018 de opgebouwde rechten over aan Volo pensioen.
Volo pensioen ziet de overeenkomst met Jan Huysman als een zeer belangrijke stap. In navolging op de creatie van het fonds, de marktintroductie en het vergunningstraject, kunnen we nu deelnemers kennis laten maken met hun nieuwe uitvoerder. Weliswaar nieuw in de Nederlandse pensioenmarkt, maar met ervaren roots. Wij waren, zijn en blijven van pensioen, door onze roots vanuit de oprichtingspartner PGGM.

Kring met vergelijkbaar defensief beleggingsbeleid van Volo pensioen
De rechten van Jan Huysman komen in één van de twee gezamenlijke kringen van Volo pensioen. Die kring heeft een vergelijkbaar defensief beleggingsbeleid. Voor nu zijn de gewezen en gepensioneerde deelnemers van Jan Huysman de enige deelnemers in die kring.

Verantwoordingsorgaan stemt in
Het is alleen nog wachten op instemming van DNB. Het verantwoordingsorgaan heeft instemmingen gegeven op het bestuursbesluit van het fonds. Tijdens de deelnemersvergadering is het plan ook aangenomen.

Historie Stichting Jan Huysman Wz. Fonds
De Stichting Jan Huysman Wz. Fonds is opgericht bij notariële akte op 3 september 1946 en genoemd naar de toenmalige eigenaar van Cacaofabriek De Zaan NV. Jan Huysman is per 1 januari 2016 een slapend fonds. De Stichting verzorgt nu de pensioenen van de medewerkers van ADM Cocoa BV en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Per 1 januari 2016 heeft de toenmalige sponsor ADM Cocoa BV besloten de toekomstige afspraken over te brengen naar BPF Zoetwaren. ADM Cocoa heeft de fabriek verkocht aan het Singaporese concern Olam.

Jan Huysman heeft als uitvoerder 216 Accountants, waar het één van de laatste klanten is. Vermogensbeheer is nu nog ondergebracht bij BNP Paribas IM, NN IP en Legal & General. 

Even voorstellen:

De Beleggingsadviescommissie van Volo pensioen

Zeist, juni 2017 - De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur van Volo pensioen over het (strategisch) beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de uitvoering daarvan. Binnen dit kader adviseert de beleggingsadviescommissie over onder meer de ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer, de beoordeling van de behaalde resultaten, het proces van selectie, monitoring en ontslag van de vermogensbeheerder(s) en fiduciair adviseur(s), alsmede over het beleid duurzaam beleggen. Ook adviseert zij over de uit te voeren ALM-studie, de haalbaarheidstoets, het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan per collectiviteitskring.

De beleggingsadviescommissie van Volo pensioen bestaat uit 3 leden. Uitvoerend bestuurslid Frans van der Horst is voorzitter. Peter Bajema en Bob Puijn zijn de onafhankelijke adviseurs.

Peter Bajema is Hoofd Client Portfolio Risk Management bij de Blue Sky Group. Hij is altijd actief geweest op het terrein van ALM en heeft alle specifieke ontwikkelingen meegemaakt. En hij heeft veel ALM-werk gedaan voor pensioenfondsen. Daarnaast heeft hij grote kennis van het aansturen van een beleggingsportefeuille.

Bob Puijn is de Chief Investment Officer bij DSM Pension Services. Hij kent de beleggingswereld van A tot Z. Hij vervulde diverse senior rollen en heeft een duidelijke visie op en een mening over de beleggingsindustrie.

Beide beschikken over ruime ervaring in de wereld van de Ondernemingspensioenfondsen en hebben tevens zitting in diverse beleggingsadviescommissies. Volo pensioen heeft met Peter en Bob twee zeer ervaren leden toegevoegd aan de beleggingsadviescommissie.

 

Volo pensioen krijgt vergunning van DNB

Zeist, 22 november 2016 – Volo pensioen krijgt een vergunning van De Nederlandsche Bank om te opereren als Algemeen Pensioenfonds. Volo voorziet pensioenfondsen en werkgevers van een toekomstbestendige pensioenoplossing met schaalvoordelen, minder kosten en bestuurlijke lasten. Voor deelnemers biedt Volo een duurzame pensioenvoorziening, waarbij het maximale uit het collectieve karakter wordt gehaald.

Lees hier het hele artikel over het verkrijgen van de vergunning.

Komt u op woensdag 13 september naar het APF congres?

Volo pensioen zal tijdens één van de breakoutsessie alles vertellen over Vermogensbeheer via een APF. 

Wilt u verzekerd zijn van een plek?
Meld u dan nu aan! De kosten van het congres zijn €50,- als u gebruik maakt van code: VO/APF_006.

Wij zien u graag tijdens het APF congres!

‘Meerdere fondsen in één kring voorlopig nog te complex’

6-6-2016      PensioenPro

Samenvoeging van fondsen in een gezamenlijke kring is volgend jaar nog niet aan orde, verwacht Volo Pensioen, het apf van PGGM. ‘Potentiële klanten moeten op dit moment nog te veel andere keuzes maken.’

Lees het hele artikel

Maak kennis met klantmanagers van Volo

16-05-2016

Twee klantmanager van Volo pensioen stellen zich graag aan u voor:

  • Alexander Bijlard - klantmanager Volo pensioen én
  • Frits Bruinings - intern klantmanager Volo bij PGGM

Bekijk de film

PGGM introduceert algemeen pensioenfonds ‘Volo pensioen’

19-04-2016

De coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM richt een algemeen pensioenfonds (APF) op onder de naam Volo pensioen. Volo voorziet pensioenfondsen en werkgevers van een toekomstbestendige pensioenoplossing met schaalvoordelen, minder kosten en bestuurlijke lasten. Voor deelnemers biedt Volo een duurzame pensioenvoorziening, waarbij het maximale uit het collectieve karakter wordt gehaald.

Persbericht marktintroductie

 

APF van PGGM ook interessant voor kleinere OPF'en

17-02-2016

Aan het relatiemagazine Inzake van PWC gaf Erik Goris onlangs een interview over het Algemeen Pensioenfonds (APF) dat PGGM momenteel voorbereidt. Het APF is goed voor de deelnemers, zo stelt hij, en loopt in feite vooruit op de komende herziening van het pensioenstelsel.

Interview PWC

APF biedt schaal én maatwerk bij de uitvoering van pensioenregelingen

01-02-2016

Het APF is een ‘veelkunner’: het biedt schaalgrootte, kostenvoordelen én ruimte voor maatwerk, schrijven Erik Goris en Mark Boumans in Pensioenadvies.

Artikel Pensioenadvies

 

De druk op pensioenfondsen neemt toe.

01-02-2016

Vooral voor kleine fondsen is het steeds moeilijker om zelfstandig te blijven. Voor pensioenfondsen die zich beraden op de toekomst is er binnenkort een nieuwe mogelijkheid: het Algemeen Pensioenfonds (APF).

Pensioenwiki